Препис-извлечение от Протокол № 63

от заседание на Общинския съвет,

проведено на 18.03.2010 година.

 

ОТНОСНО: Включване на общинско жилище от фонда за настаняване под наем – апартамент № 14 на ул. „К. Паница” № 9 , вх. Б, гр. В.Търново в списъка на жилища за продажба.

 

РЕШЕНИЕ № 881

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл.47, ал. 2 от Закона за общинската собственост и чл. 45, ал.1 от Наредбата за реда и условията за установяване на жилищни нужди, настаняване и продажба на общински жилища, Великотърновски Общинският съвет

 

  1. Да се впише в списъка на жилищата за продажба едностаен апартамент № 14 на ул. „К.Паница” № 9, вх. Б, в гр. В.Търново.
  2. Одобрява оценката на имота в размер на 25 800 лева без ДДС.

 

ВЯРНО:

             /Р. Грънчаров/

ПРЕДСЕДАТЕЛ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

            /АЛЕКСАНДЪР ЧОКОЙСКИ/