Препис-извлечение от Протокол № 65

от заседание на Общинския съвет,

проведено на 22.04.2010 година.

 

ОТНОСНО: Промяна на Наредба за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община Велико Търново.

 

РЕШЕНИЕ № 883

 

На основание чл.21, ал.2, от ЗМСМА Великотърновски Общински съвет

Приема допълнения и изменения в Наредба за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община Велико Търново, както следва:

Стар текст: Чл. 49. (1) За издаване на други удостоверения по Наредба за търговската дейност на територията на Община Велико Търново се заплаща цени за услугите.

Нов текст: Чл. 49. (1) За вписване в информационния масив и издаване на документ регламентиращ заявеното от заявителя работно време по Наредба за търговската дейност на територията на Община Велико Търново се заплаща цени за административна услуга.

Нов текст: Чл. 49. А (1) За издаване на Разрешение за поставяне на преместваеми обекти за търговски и други обслужващи дейности съгласно чл. 56 от Закон за устройство на територията и Наредба за търговската дейност на територията на Община Велико Търново се заплаща цени за услугите.

(2) Сроковете по предходната алинея и цените за административни услуги се определят както следва:

- обикновена услуга със срок 7 работни дни – 15.00 лв.

- за бърза услуга със срок 3 работни дни – 20.00 лв.

- за експресна услуга със срок до 1 работни дни – 30.00 лв.

Стар текст: Чл.61. (1) За издаване на Удостоверение за наличие или липса на задължения към Община Велико Търново, съгласно Наредба за търговската дейност на територията на Община Велико Търново се заплаща цена на услуга в размер на 15.00 лв.

(2) Цената на услугата се заплаща преди издаване на Удостоверението.

Нов текст: Чл.61. (1) За издаване на Удостоверение за наличие или липса на задължения към Община Велико Търново, съгласно Наредба за търговската дейност на територията на Община Велико Търново се заплаща цена на административна услуга.

(2) Цената на административна услуга се заплаща преди издаване на Удостоверението.

(3) Сроковете по предходната алинея и цените за административни услуги се определят както следва:

- обикновена услуга със срок 7 работни дни – 15.00 лв.

- за бърза услуга със срок 3 работни дни – 20.00 лв.

- за експресна услуга със срок 1 работeн дeн – 30.00 лв.

 

 

ВЯРНО:

        /Р. Грънчаров/

ПРЕДСЕДАТЕЛ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

        /АЛЕКСАНДЪР ЧОКОЙСКИ/