Препис-извлечение от Протокол № 65

от заседание на Общинския съвет,

проведено на 22.04.2010 година.

 

ОТНОСНО: Съгласие за кандидатстване на Община Велико Търново по схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG161PO001/1.1-09/2010 „Подкрепа за прилагане на мерки за енергийна ефективност в общинска образователна инфраструктура в градските агломерации”, Приоритетна ос 1 „Устойчиво интегрирано градско развитие”

 

РЕШЕНИЕ № 886

 

 

На основание чл. 21 ал. 1, т. 6 от ЗМСМА, Великотърновски Общински съвет

 

  1. Дава съгласие Община Велико Търново да кандидатства по Оперативна програма „Регионално развитие” 2007 – 2013, Приоритетна ос 1 „Устойчиво интегрирано градско развитие”, Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG161PO001/1.1-09/2010 „Подкрепа за прилагане на мерки за енергийна ефективност в общинска образователна инфраструктура в градските агломерации” с проектно предложение „Модернизация на образователната инфраструктура чрез въвеждане на мерки за енергийна ефективност на територията на Община Велико Търново”, като следва да осигури 15 % собствен финансов принос.
  2. Предназначението на обектите на интервенция няма да бъде променяно за период не по-малък от 5 години след приключване на дейностите по проекта.

 

 

ВЯРНО:

            /Р. Грънчаров/

ПРЕДСЕДАТЕЛ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

            /АЛЕКСАНДЪР ЧОКОЙСКИ/