Препис-извлечение от Протокол № 65

от заседание на Общинския съвет,

проведено на 22.04.2010 година.

 

ОТНОСНО: Подписване на Запис на заповед за осигуряване на безвъзмездна финансова помощ по проект „Изграждане и укрепване на дребномащабна инфраструктура за предотвратяване на свлачища на територията на Община Велико Търново - Укрепване на свлачище в квартал „Асенова махала” – Етап І”

 

РЕШЕНИЕ № 887

 

На чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА и Параграф 15 от Преходните и заключителните разпоредби на Закона за Държавния бюджет на Р България за 2010 год. Великотърновски Общински съвет

 

Упълномощава Кмета на Община Велико Търново да подпише Запис на заповед за осигуряване на безвъзмездна финансова помощ в рамките на размера на 30% аванс по Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013 № BG161PO001/1.4-04/2009/002 „Изграждане и укрепване на дребномащабна инфраструктура за предотвратяване на свлачища на територията на Община Велико Търново - Укрепване на свлачище в квартал „Асенова махала” – Етап І”, явяващ се 145 546,59 лв. /сто четиридесет и пет хиляди петстотин четиридесет и шест лева и петдесет и девет стотинки / със срок на валидност до м. август 2011 г. съгласно Приложение І, неразделна част от решението.

 

Приложение І: Запис на заповед, утвърден от Договарящия орган.

 

 

ВЯРНО:

            /Р. Грънчаров/

ПРЕДСЕДАТЕЛ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

            /АЛЕКСАНДЪР ЧОКОЙСКИ/