Препис-извлечение от Протокол № 10

от заседание на Общинския съвет,

проведено на 21.02.2008 година.

 

ОТНОСНО: Правила и процедури за документооборота на финансово счетоводната дейност на Община Велико Търново.

 

РЕШЕНИЕ № 89

 

На основание чл.21, ал1, т. 23 от ЗМСМА, Великотърновски Общински съвет

Приема Правила и процедури за документооборота на финансово счетоводната дейност на Община Велико Търново.

 

 

ВЯРНО:

            /Р. Грънчаров/

ПРЕДСЕДАТЕЛ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

            /ХРИСТО ХРИСТОВ/