Препис-извлечение от Протокол № 65

от заседание на Общинския съвет,

проведено на 22.04.2010 година.

 

ОТНОСНО: Приемане на анализ на правното състояние, цена и начин на приватизация на общински нежилищен имот, представляващ: „Офисни помещения” на ул. „Никола Габровски” № 78 – обособена част от „Инвестстрой-92”- В.Търново.

 

РЕШЕНИЕ № 892

 

 

На основание чл. 3 ,ал. 3, т. 2 , чл. 4, ал. 4, чл. 31,ал.1 и чл. 32, ал.3, т. 1 от ЗПСК, чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 45, ал. 3 от ЗДДС, чл. 5 и 6 от Наредбата за търговете и конкурсите, решение № 846/ 18.03.2010 г. и във връзка с решение № 820/ 18.02.2010 г. на ВТОбС и извършено вписване в Търговския регистър, воден от Агенция по вписванията, Великотърновски Общински съвет:

І. Допуска поправка в наименованието на обекта, по отношение на който с решение № 846/ 18.03.2010 г. е открита процедура за приватизация, като същото да се чете: „…открива процедура за приватизация на обособена част от „Инвестстрой - 92” ЕООД-В.Търново,представляваща:” Офисни помещения”, разположени на първи етаж от административна сграда, с идентификатор на самостоятелния обект в сградата 10447.502.189.2.3 съгласно КККР на гр. В. Търново, със ЗП 172,90 кв.м. и с отстъпено право на строеж, която сграда е построена в поземлен имот с идентификатор № 10447.502.189 и е с административен адрес ул. „Никола Габровски” № 78, гр. В. Търново.”

ІІ. Приема начална цена в размер на 206 660 лева за продажба на обособена част от „Инвестстрой- 92” ЕООД-В.Търново,представляваща: „Офисни помещения”, разположени на първи етаж от административна сграда, с идентификатор на самостоятелен обект в сградата 10447.502.189.2.3 съгласно КККР на гр. В. Търново, със ЗП 172,90 кв.м. и с отстъпено право на строеж, която сграда е построена в поземлен имот с идентификатор № 10447.502.189 и е с административен адрес ул. „Никола Габровски” №78,гр.В.Търново. Сделката е освободена от ДДС.

2. Утвърждава тръжна документация и определя начин за продажба на горепосочения обект “търг с явно наддаване” ,при стъпка в размер на 20 600 лева над определената начална цена.

3. Търгът да се проведе при следните условия : дата на търга 21 дни след датата на обнародване на това решение в "Държавен вестник"; начало на търга - 14,00 часа; място на търга - голямата зала на общината.

4. Утвърждава тръжна документация и договор за продажба на обекта. Определя цена за продажба на комплект тръжна документация в размер на 300 лева /с ДДС/. Цената на тръжната документация да се заплаща в офиса на “Общинска банка ” АД - клон Велико Търново , находящ се в сградата на Общината по сметка № BG93 SOMB 9130 3224 7614 52 , на Общинската агенция за приватизация, BIC код SOMB BGSF. Тръжната документация се получава от кандидатите за участие или нотариално упълномощени от тях лица в стая 419 на Общината, след представяне на документ за извършено плащане.

5. За допускане до участие в търга за обекта кандидатите следва да внесат депозит в размер на 65 000 лева. Депозитът да бъде внесен до 16,00 часа на последния работен ден, предхождащ датата на търга по сметка № BG59 SOMB 9130 3324 7614 01 на Общинска агенция за приватизация при“ОБЩИНСКА БАНКА”АД - клон Велико Търново,BIC код SOMBBGSF.

6. Заплащането на договорената цена и сключването на договор за продажба на обекта да се извърши в 30 дневен срок от датата на решението за определяне на купувач. Дължимата сума, представляваща разликата между договорената цена и внесения депозит да се заплати в български лева по сметка № BG50 SOMB 9130 3224 7614 50 на Общинска агенция за приватизация, при „ОБЩИНСКА БАНКА” АД - клон Велико Търново, BIC код SOMB BGSF. Непарични платежни средства не се приемат.

7. Закупуване на тръжна документация - до 10,00 ч. на деня предхождащ датата на търга; срок за оглед на обекта до 12,00 часа на деня предхождащ датата на търга.Срок за подаване на документи за участие в търга - до 17,30 ч. на деня предхождащ датата на търга в ст. 419 на Общината .

8. Възлага на ОбАП да организира приватизационната сделка за обекта по установения от закона ред и взетите решения от ВТОбС..

9. При неявяване на купувачи, повторен търг за обекта да се проведе 14 дни след датата на търга, при същите условия.

 

 

ВЯРНО:

            /Р. Грънчаров/

ПРЕДСЕДАТЕЛ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

            /АЛЕКСАНДЪР ЧОКОЙСКИ/