Препис-извлечение от Протокол № 65

от заседание на Общинския съвет,

проведено на 22.04.2010 година.

 

ОТНОСНО: Намаляване на приетите начални цени за общински нежилищни имоти, находящи се в с. Пчелище.

 

РЕШЕНИЕ № 895

 

На основание чл. 3, ал. 3, т. 2 от ЗПСК ,чл.4, ал. 4 и чл. 32, ал. 3, т.1 от ЗПСК, чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 45, ал. 7 от ЗДДС , чл. 5, чл. 6 и 14, ал. 4 от Наредбата за търговете и конкурсите и във връзка с решения № 1346/19.04.2007 г. и № 514/ 19.03.2009 г. на ВТОбС, Великотърновски Общински съвет

1. Намалява с 25 /двадесет и пет/ на сто приетите с решение № 514/19.03.2009 г. начални цени за приватизация на общински нежилищни имоти в с. Пчелище - община Велико Търново и определя за същите нови начални цени както следва : Незастроен урегулиран поземлен имот І , отреден “за обществено обслужване” от кв.45 с площ 1658 кв.м. – 8 175 лева /без ДДС/; Незастроен урегулиран поземлен имот ІІІ –“за обществено обслужване” от кв.45 с площ 1397 кв.м. – 6 300 лева /без ДДС/; Незастроен урегулиран поземлен имот ІV –“за обществено обслужване” от кв.45 с площ 1500 кв.м. – 8 325 лева /без ДДС/; Незастроен урегулиран поземлен имот V –“за обществено обслужване” от кв.45 с площ 1635 кв.м. – 8 625 лева /без ДДС/; Незастроен урегулиран поземлен имот VІ – „за обществено обслужване” от кв.45 с площ 1500 кв.м. – 13 575 лева /без ДДС/; Незастроен урегулиран поземлен имот VІІ – „за обществено обслужване” от кв.45 с площ 1623 кв.м. –15 975 лева /без ДДС/;Незастроен урегулиран поземлен имот VІІІ– “за обществено обслужване” от кв.45 с площ 2 362 кв.м. – 19 200 лева /без ДДС/ ; Урегулиран поземлен имот ІХ –“за обществено обслужване” от кв.45 с площ 3 432 кв.м., заедно с построена в него сграда /бивше училище с две пристройки с РЗП 1534,19 кв.м./ - 77 625 лева /без ДДС/. Сделките се облагат с ДДС.

2. За посочените в т. 1 обекти да се проведе търг с явно наддаване със стъпка както следва за : Незастроен урегулиран поземлен имот І , отреден “за обществено обслужване” от кв.45 – 800 лева; Незастроен урегулиран поземлен имот ІІІ –“за обществено обслужване” от кв.45 – 600 лева; Незастроен урегулиран поземлен имот ІV – „за обществено обслужване” от кв.45 – 800 лева ; Незастроен урегулиран поземлен имот V –“за обществено обслужване” от кв.45 – 850 лева; Незастроен урегулиран поземлен имот VІ –“за обществено обслужване” от кв.45 - 1300 лева; Незастроен урегулиран поземлен имот VІІ –“за обществено обслужване” от кв.45 – 1 500 лева; Незастроен урегулиран поземлен имот VІІІ – „за обществено обслужване” от кв.45 – 1 900 лева ; Урегулиран поземлен имот ІХ – „за обществено обслужване” от кв.45, заедно с построена в него сграда /бивше училище с две пристройки./ - 7 700 лева.

3. Търгът да се проведе при следните условия: дата на търга - 28 дни след датата на обнародване на това решение в "Държавен вестник"; начало на търга - 14,00 часа; място на търга - голямата зала на общината.

4. Утвърждава тръжна документация и договори за продажба на горепосочените обекти. Определя цена за продажба на комплект тръжна документация за отделен обект в размер на 300 лева /с ДДС/. Цената на тръжната документация да се заплаща в офиса на „Общинска банка” АД - клон Велико Търново, находящ се в сградата на Общината по сметка № BG 93 SOMB 9130 3224 7614 52, BIC код SOMB BGSF. Тръжната документация да се получава от Общинската агенция за приватизация - стая 419 на Общината, след представяне в агенцията на документ за извършено плащане.

5. За допускане до участие в търга кандидатите да внесат депозит както следва за: Незастроен урегулиран поземлен имот І, отреден „за обществено обслужване” от кв.45 – 3400лева; Незастроен урегулиран поземлен имот ІІІ –“за обществено обслужване” от кв. 45– 2 500 лева; Незастроен урегулиран поземлен имот ІV – „за обществено обслужване” от кв.45– 3 500 лева; Незастроен урегулиран поземлен имот V –“за обществено обслужване” от кв.45– 3 600 лева; Незастроен урегулиран поземлен имот VІ –“за обществено обслужване” от кв.45–5 000 лева; Незастроен урегулиран поземлен имот VІІ –“за обществено обслужване” от кв.45- 5 500 лева; Незастроен урегулиран поземлен имот VІІІ –“за обществено обслужване” от кв.45. – 6 500 лева ; Урегулиран поземлен имот ІХ –“за обществено обслужване” от кв.45, заедно с построена в него сграда /бивше училище с две пристройки./ - 27 000 лева.

Депозитът да бъде внесен до 16,00 часа на последния работен ден, предхождащ датата на търга по сметка № BG59 SOMB 9130 3324 7614 01 на Общинска агенция за приватизация при “ОБЩИНСКА БАНКА” АД - клон Велико Търново, BIC код SOMB BGSF

6. Заплащането на договорената цена и сключването на договор за продажба на отделен обект да се извърши в 30 дневен срок от датата на решението за определяне на купувач.

При заявено желание от страна на купувача плащането може да бъде разсрочено при следните условия: начална вноска не по-малка от 30 на сто от определената цена; издължаване на остатъка в срок до 24 месеца, считано от датата на сключване на договора на равни 3 или 6 месечни вноски; при закъснение от графика за плащане върху неиздължената част започва да се начислява законна лихва /ОЛП плюс 10 /; при забава с повече от 30 дни продавача има право едностранно да прекрати договора без да дължи връщане на получените суми; за периода до окончателното изплащане имотът се ипотекира в полза на продавача.

Дължимата сума, заедно с начисления ДДС и представляваща разликата между договорената цена и внесения депозит да се заплати в български лева по сметка № BG50 SOMB 9130 3224 7614 50 на Общинската агенция за приватизация, при „ОБЩИНСКА БАНКА” АД - клон Велико Търново, BIC код SOMB BGSF. Непарични платежни средства не се приемат.

7. Закупуване на тръжна документация - до 10,00 ч. на деня предхождащ датата на търга; срок за оглед на обекта – до 12,00 часа на деня предхождащ датата на търга.Краен срок за подаване на документи за участие в търга - до 17,30 ч. на деня предхождащ датата на търга в ст. 419 на Общината .

8. Възлага на ОбАП да организира приватизационните сделки за обектите по установения от закона ред и взетите решения от Общинския съвет

9. При неявяване на купувачи, повторен търг за непродадените обекти да се проведе 14 дни след датата на търга, при същите условия .

 

ВЯРНО:

            /Р. Грънчаров/

ПРЕДСЕДАТЕЛ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

            /АЛЕКСАНДЪР ЧОКОЙСКИ/