Препис-извлечение от Протокол № 65

от заседание на Общинския съвет,

проведено на 22.04.2010 година.

 

ОТНОСНО: Намаляване на приетите начални цени за общински нежилищни имоти, находящи се в с. Войнежа.

 

РЕШЕНИЕ № 896

 

На основание чл. 3 ,ал. 3, т. 2 от ЗПСК ,чл.4 , ал. 4 и чл. 32, ал. 3 , т.1 от ЗПСК , чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 45 ,ал. 7 от ЗДДС, чл. 5, чл. 6 и 14, ал. 4 от Наредбата за търговете и конкурсите и във връзка с решения № 1346/ 19.04.2007 г. и № 513/ 19.03.2009 г. на ВТОбС, Великотърновски Общински съвет

1.Намалява с 25 / двадесет и пет / на сто приетите с решение № 513/19.03.2009 г. начални цени за продажба на общински нежилищни имоти в с. Войнежа и определя за същите нови начални цени както следва: Незастроен урегулиран поземлен имот І - “за обществено обслужване” от кв.4 с площ 2 786 кв.м. - 8 358 лева /без ДДС/; Урегулиран поземлен имот ІІ –“за обществено обслужване” от кв.4 с площ 2 786 кв.м. , заедно с построена в него сграда /бивша тоалетна/ с площ 52 кв.м – 8 903 лева /без ДДС/; Урегулиран поземлен имот ІV – „за обществено обслужване” от кв.4 с площ 2 588 кв.м. ,заедно с построена в него сграда /бивше училище/ с РЗП 1 004 кв.м. - 44 235 лева / без ДДС/. Сделките се облагат с ДДС.

2. За посочените в т.1 обекти да се проведе търг с явно наддаване при стъпка на наддаване,както следва : Незастроен урегулиран поземлен имот І - “за обществено обслужване”от кв.4 - 800 лева; Урегулиран поземлен имот ІІ –“за обществено обслужване” от кв.4 ,заедно с построена в него сграда /бивша тоалетна/ - 850 лева ; Урегулиран поземлен имот ІV – „за обществено обслужване” от кв.4, заедно с построена в него сграда /бивше училище/ - 4 400 лева.

3. Търгът да се проведе при следните условия: дата на търга - 21 дни след датата на обнародване на това решение в "Държавен вестник" ; начало на търга - 14,00 часа; място на търга - голямата зала на общината.

4. Утвърждава тръжна документация и договори за продажба на горепосочените обекти. Определя цена за продажба на комплект тръжна документация за отделен обект в размер на 300лева / с ДДС /. Цената на тръжната документация да се заплаща в офиса на “Общинска банка ” АД - клон Велико Търново , находящ се в сградата на Общината по сметка № BG93 SOMB 9130 3224 7614 52 , BIC код SOMB BGSF. Тръжната документация да се получава от Общинската агенция за приватизация - стая 419 на Общината, след представяне в агенцията на документ за извършено плащане.

5. За допускане до участие в търга кандидатите да внесат депозит както следва: Незастроен урегулиран поземлен имот І - “за обществено обслужване” от кв.4 - 2 900 лева Урегулиран поземлен имот ІІ – “за обществено обслужване” от кв. 4, заедно с построена в него сграда /бивша тоалетна/ - 3 000 лева; Урегулиран поземлен имот ІV – „за обществено обслужване” от кв.4, заедно с построена в него сграда /бивше училище/ - 15 000 лева.

Депозитът да бъде внесен до 16,00 часа на последния работен ден, предхождащ датата на търга по сметка № BG59 SOMB 9130 3324 7614 01 на Общинска агенция за приватизация при “Общинска банка” АД - клон Велико Търново, BIC код SOMB BGSF

6. Заплащането на договорената цена и сключването на договор за продажба на всеки отделен обект да се извърши в 30 дневен срок от датата на решението за определяне на купувач.

При заявено желание от страна на купувача плащането може да бъде разсрочено при следните условия: начална вноска не по-малка от 30 на сто от определената цена; издължаване на остатъка в срок до 24 месеца, считано от датата на сключване на договора на равни 3 или 6 месечни вноски; при закъснение от графика за плащане върху неиздължената част започва да се начислява законна лихва /ОЛП плюс 10/; при забава с повече от 30 дни продавача има право едностранно да прекрати договора без да дължи връщане на получените суми; за периода до окончателното изплащане имотът се ипотекира в полза на продавача.

Дължимата сума, представляваща разликата между договорената цена и внесения депозит да се заплати в български лева по сметка № BG50 SOMB 9130 3224 7614 50 на Общинската агенция за приватиза ция, при “Общинска банка” АД - клон Велико Търново, BIC код SOMB BGSF. Непарични платежни средства не се приемат.

7. Закупуване на тръжна документация - до 10,00 ч. на деня предхождащ датата на търга; срок за оглед на обекта – до 12,00 часа на деня предхождащ датата на търга.Краен срок за подаване на документи за участие в търга - до 17,30 ч. на деня предхождащ датата на търга в ст. 419 на Общината .

8. Възлага на ОбАП да организира приватизационните сделки за обектите по установения от закона ред и взетите решения от Общинския съвет.

9. При неявяване на купувачи, повторен търг за непродадените обекти да се проведе 14 дни след датата на търга, при същите условия.

 

 

ВЯРНО:

            /Р. Грънчаров/

ПРЕДСЕДАТЕЛ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

            /АЛЕКСАНДЪР ЧОКОЙСКИ/