Препис-извлечение от Протокол № 65

от заседание на Общинския съвет,

проведено на 22.04.2010 година.

 

ОТНОСНО: Допълване на т. 6 от решение № 847/ 18.03.2010 г , относно начин на плащане при приватизацията на общинско търговско дружество “ПИЕНО” ЕООД - Лясковец

 

РЕШЕНИЕ № 897

 

На основание чл. 3, ал. 3, т. 2 , чл. 4, ал. 4 и чл. 32, ал. 2, т. 1 от ЗПСК, чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 46, ал.1, т. 5 от ЗДДС, чл. 5 и 6 от Наредбата за търговете и конкурсите и решение № 845/ 18.03.210 година на ВТОбС, Великотърновски Общински съвет

  1. Допълва точка 6 от свое решение № 847/ 18.03.2010 г., относно начина за плащане за „ПИЕНО” ЕООД – Лясковец със следния текст:
  2. При заявено желание от купувача се допуска и разсрочено плащане при следните условия : начална вноска не по-малка от 30 на сто от определената цена ; срок за издължаване на остатъка - не по-голям от 24 месеца , считано от датата на сключване на договора, на равни 3 или 6 месечни вноски, по договореност с купувача; собствеността върху дяловете се прехвърля след окончателното изплащане на цената .

 

ВЯРНО:

            /Р. Грънчаров/

ПРЕДСЕДАТЕЛ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

            /АЛЕКСАНДЪР ЧОКОЙСКИ/