Препис-извлечение от Протокол № 65

от заседание на Общинския съвет,

проведено на 22.04.2010 година.

 

ОТНОСНО: Влагане на свободни средства от фонд “Разходи за приватизацията и следприватизационен контрол“ на срочни депозити.

 

РЕШЕНИЕ № 898

 

На основание чл.21,ал.1,т.10 от ЗМСМА, във връзка с чл. 42 от ЗОБ и чл.9 и чл. 10, т. 8 от Правилника за дейността на ОбАП, чл. 13,ал.3 от Наредбата за формиране и управление на приходите от приватизацията в Община Велико Търново и във връзка с дадените указания от Сметната палата, Великотърновски Общинският съвет

 

1. Дава съгласие Общинска агенция за приватизация - В. Търново да открие срочен шестмесечен депозит „Алегро” в размер на 100 000 /сто хиляди / лева в “Общинска банка”АД -клон В. Търново.

 

ВЯРНО:

                /Р. Грънчаров/

ПРЕДСЕДАТЕЛ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

            /АЛЕКСАНДЪР ЧОКОЙСКИ/