Препис-извлечение от Протокол № 65

от заседание на Общинския съвет,

проведено на 22.04.2010 година.

 

ОТНОСНО: Информация за резултатите от дейността на търговските дружества през 2009, в които Община Велико Търново е едноличен собственик на капитала.

 

РЕШЕНИЕ № 899

 

На основание чл. 21 ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, Великотърновски Общински съвет

 

Приема за сведение Информация за резултатите от дейността на търговските дружества през 2009, в които Община Велико Търново е едноличен собственик на капитала, с изключение на информацията отнасяща се за „Комунално стопанство” ЕООД.

 

 

ВЯРНО:

            /Р. Грънчаров/

ПРЕДСЕДАТЕЛ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

            /АЛЕКСАНДЪР ЧОКОЙСКИ/