Препис-извлечение от Протокол № 10

от заседание на Общинския съвет,

проведено на 21.02.2008 година.

 

ОТНОСНО: Закупуване на земеделски земи - общинска собственост въз основа на актовете по § 4 от Преходните и заключителните разпоредби на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи.

 

РЕШЕНИЕ № 91

 

На основание чл.21 ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, чл. 36, ал. 3 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, Великотърновски Общинският съвет

Приема оценките на земеделски земи изготвени съгласно Наредбата за реда за определяне на цени на земеделските земи /ДВ бр. 75/1209.2006 г./, както следва:

 

 

 

№ по ред

Имот №

дка

лева

местност

Населено място

1. 10447.520.3944

0,559

168

“Козлуджа”

Гр. В. Търново
2. 00583.128.24

0,441

238

“Под баира”

С. Арбанаси

 

 

ВЯРНО:

            /Р. Грънчаров/

ПРЕДСЕДАТЕЛ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

            /ХРИСТО ХРИСТОВ/