Препис-извлечение от Протокол № 65

от заседание на Общинския съвет,

проведено на 22.04.2010 година.

 

ОТНОСНО: Предоставяне на недвижим имот за управление на търговско дружество

 

РЕШЕНИЕ № 912

 

  1. На основание чл.21 ал.1 т.23 от ЗМСМА, Великотърновски общински съвет отменя свое решение №653 по протокол №50 от 23.07.2009 г.
  2. На основание чл.21 ал.1 т.8 от ЗМСМА, чл. 51 ал.6 от ЗОС и чл. 17 от НУУПСВОКТД, Великотърновски общински съвет дава съгласие за увеличаване на активите на «Царевград-Търнов» ЕООД с недвижим имот, находящ се в гр. Велико Търново, ул. „Георги Мамарчев” № 14, представляващ обект „Механа”, разположена в сутеренните етажи на жилищна сграда, актуван с АОС №3695/20.12.2006 г., на стойност 95 211,40 лева по счетоводния баланс на Община Велико Търново към 31.12.2009 г.
  3. Задължава Управителя на „Царевград-Търнов” ЕООД да предприеме всички необходими действия за вписване в активите и счетоводния баланс на дружеството съгласно Закона за счетоводството и счетоводната политика, както и писмено да информира Великотърновски общински съвет за извършените действия по изпълнение на настоящото решение.

 

 

ВЯРНО:

            /Р. Грънчаров/

ПРЕДСЕДАТЕЛ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

            /АЛЕКСАНДЪР ЧОКОЙСКИ/