Препис-извлечение от Протокол № 65

от заседание на Общинския съвет,

проведено на 22.04.2010 година.

 

ОТНОСНО: Одобряване на частично изменение на подробен устройствен план – план за регулация за проект за частично изменение на ПУП – план за регулация за УПИ І- за «трафопост» от кв.671 по плана на гр.Велико Търново.

 

РЕШЕНИЕ № 914

 

  1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА дава съгласие Кметът на общината да одобри на основание чл. 44, ал. 1, т. 13 и ал. 2 от ЗМСМА, чл. 129, ал. 2 ЗУТ, чл. 134, ал. 2 и във връзка с чл.134, ал.1, т. 1 и т. 2 ЗУТ, чл. 62 а, ал. 3 ЗУТ частично изменение на подробен устройствен план – план за регулация за УПИ І – за „трафопост” от кв. 671 по плана на гр. Велико Търново – промяна на дворищно-регулационната линия между УПИ І- за „трафопост” и УПИ ІІ- за „озеленяване” от кв.671.
  2. Във връзка с отреждането на имота и в съответствие с разпоредбите на ЗОС, за УПИ ІІ- за „озеленяване” от кв.671 по плана на гр.Велико Търново е съставен акт за публична общинска собственост. Във връзка с промяна предназначението на част от имота и на основание чл. 21, ал. 1, т.8 от ЗМСМА, чл.6, ал.1 ЗОС и чл.2, ал.3 НРПУРОИ, Общински съвет Велико Търново дава съгласие частите от УПИ ІІ – за „озеленяване” от кв.671 по плана на гр. Велико Търново, попадащи в УПИ І - за „трафопост” от същия квартал, да бъдат обявени за частна общинска собственост.

 

 

ВЯРНО:

            /Р. Грънчаров/

ПРЕДСЕДАТЕЛ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

            /АЛЕКСАНДЪР ЧОКОЙСКИ/