Препис-извлечение от Протокол № 65

от заседание на Общинския съвет,

проведено на 22.04.2010 година.

 

ОТНОСНО: Одобряване на подробен устройствен план – план за застрояване за ПИ № 000143, местност „Ливадито”, землище на с.Церова кория за промяна предназначението на имота за „производствени дейности” и план-схеми за водоснабдяване и електрификация.

 

РЕШЕНИЕ № 916

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА, чл. 129, ал. 1 от ЗУТ, чл. 110, ал. 1, т. 3 от ЗУТ и чл.1 08, ал. 2 ЗУТ, Великотърновски Общински съвет одобрява подробен устройствен план – план за застрояване, план – схеми за водоснабдяване и електрификация за ПИ № 000143, местност „Ливадито”, землище на с.Церова кория, община Велико Търново.

За поземлен имот № 000143, местност „Ливадито”, землище на с.Церова кория,община Велико Търново се определя предназначение за „ Производствена база за отглеждане на пилета”, при следните устройствени показатели:

Линиите на застрояване и разположението на сервитутните зони са съгласно графичната част на проекта.

На основание чл. 215 от ЗУТ решението подлежи на обжалване в 14-дневен срок от обнародването в „Държавен вестник” чрез община Велико Търново пред Великотърновския административен съд.

 

 

ВЯРНО:

            /Р. Грънчаров/

ПРЕДСЕДАТЕЛ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

            /АЛЕКСАНДЪР ЧОКОЙСКИ/