Препис-извлечение от Протокол № 65

от заседание на Общинския съвет,

проведено на 22.04.2010 година.

 

ОТНОСНО: Отдаване под наем на част от имот публична общинска собственост.

 

РЕШЕНИЕ № 919

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 14, ал. 7 и ал. 8 от Закона за общинска собственост и чл. 11 от Наредбата за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество и предложение вх. № 1021-8/ 18.02.2010 год. на Кмета на с. Русаля, Великотърновски Общински съвет

  1. Дава съгласие за отдаване под наем на част от имот /водна площ/ публична общинска собственост, намиращ се в местността “Яладжика” в землището на с. Русаля актуван с АОС 346/ 11.02.1998 год., представляващ язовир - рибарник с обща площ 139,061 дка за срок 5 години и минимална годишна конкурсна цена 1000,00 лв.
  2. Възлага на Кмета на Община Велико Търново да организира и проведе публично оповестен конкурс за отдаване на имота под наем, при условия и ред, определени в гл. VІІ от Наредбата за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество.

 

 

ВЯРНО:

            /Р. Грънчаров/

ПРЕДСЕДАТЕЛ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

            /АЛЕКСАНДЪР ЧОКОЙСКИ/