Препис-извлечение от Протокол № 65

от заседание на Общинския съвет,

проведено на 22.04.2010 година.

 

ОТНОСНО: Присъединяване на Община Велико Търново към инициативата „България – зона, свободна от ГМО”.

 

РЕШЕНИЕ № 920

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, Великотърновски Общински съвет Приема Декларация със следните текстове:

  1. Община Велико Търново поема задължение при отдаване на общински земи и пасища под наем или аренда да включва в договорите клауза, в която да се забранява на арендатора/ наемателя да използва генетично – модифицирани култури.
  2. Община Велико Търново поема ангажимент да използва различни средства като обучения и дискусии, за да убеди фермерите и собствениците на земеделски земи да не отглеждат генетично – модифицирани култури.
  3. Община Велико Търново вярва, че за да бъде осигурено устойчиво развитие на местната икономика, култура и околна среда, законите на ЕС трябва да защитават правата на фермерите, които не желаят да отглеждат генетично модифицирани култури и да предприемат всички възможни мерки , за да се предотврати всякакво замърсяване от ГМО върху техните земи.

 

 

ВЯРНО:

            /Р. Грънчаров/

ПРЕДСЕДАТЕЛ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

            /АЛЕКСАНДЪР ЧОКОЙСКИ/