Препис-извлечение от Протокол № 66

от заседание на Общинския съвет,

проведено на 20.05.2010 година.

 

ОТНОСНО: Кандидатстване на Община Велико Търново с проект „Обща стратегия за устойчиво териториално развитие на зоната за трансгранично сътрудничество Румъния България” по Програмата „Трансгранично сътрудничество Румъния - България 2007-2013”.

 

РЕШЕНИЕ № 926

 

На основание чл. 21, ал. 1 т. 6 от ЗМСМА, Великотърновския общински съвет

 

Дава съгласие Община Велико Търново да кандидатства по Програмата „Трансгранично сътрудничество Румъния - България 2007-2013”. с проект „Обща стратегия за устойчиво териториално развитие на зоната за трансгранично сътрудничество Румъния България”

 

 

ВЯРНО:

            /Р. Грънчаров/

ПРЕДСЕДАТЕЛ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

            /АЛЕКСАНДЪР ЧОКОЙСКИ/