Препис-извлечение от Протокол № 66

от заседание на Общинския съвет,

проведено на 20.05.2010 година.

 

ОТНОСНО: Удължаване на срокът на Договора за управление на Управителя на Общинското еднолично търговско дружество „Междуобластен диспансер за онкологични заболявания със стационар – Велико Търново” ЕООД – Велико Търново.

 

РЕШЕНИЕ № 929

 

На основание чл.21, ал. 1, т. 9 от ЗМСМА и чл. 50, ал. 2 във връзка с чл. 48 от НУУПСОЧКТД, Великотърновски Общински съвет удължава Договора за управление на д-р Мария Иванова Рачева, живуща в гр. Велико Търново, ул. „Димитър Благоев”, № 9, А, ЕГН 5401111511, л.к № 113111121, издадена на 22.06.2000г., МВР – гр. Велико Търново за Управител на „Междуобластен диспансер за онкологични заболявания със стационар – Велико Търново” ЕООД за срок от 3 (три) години, считано от 03.07.2010 г. до 03.07.2013 г. включително.

Възлага на Кмета на Община ВеликоТърново да сключи анекс към Договора за управление с лицето, определено по т.1.

 

 

ВЯРНО:

            /Р. Грънчаров/

ПРЕДСЕДАТЕЛ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

            /АЛЕКСАНДЪР ЧОКОЙСКИ/