Препис-извлечение от Протокол № 66

от заседание на Общинския съвет,

проведено на 20.05.2010 година.

 

ОТНОСНО: Приемане на информация за дейността на общинско търговско дружество, Годишен отчет за дейността на нефинансовите предприятия през 2009 година и разпределение на печалбата за 2009 г. на „Комунално стопанство” ЕООД – гр. Велико Търново за 2009 г.

 

РЕШЕНИЕ № 939

 

І. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА и чл. 137, ал. 1, т. 3 от Търговския закон и във връзка с чл. 147, ал. 2 от ТЗ и чл. 17 и чл. 19 т.1 от Наредбата за управление и упражняване правата на собственост върху общинската част на капитала на търговските дружества Великотърновски Общински съвет приема информация за резултатите от дейността на търговското дружество „Комунално стопанство” ЕООД – гр. Велико Търново за 2009 г. с едноличен собственик на капитала Община Велико Търново.

ІІ. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, чл. 137, ал. 1, т. 3, във вр. с чл. 147, ал. 2 от Търговския закон, чл. 40 от Закона за счетоводството, чл. 19 от Наредба за управление и упражняване правата на собственост върху общинската част от капитала на търговските дружества, Великотърновски Общински съвет

  1. Приема Годишен отчет за дейността на нефинансовите предприятия през 2009 година на „Комунално стопанство” ЕООД – гр. Велико Търново за 2009 г.
  2. Реализираната печалба от дейността на „Комунално стопанство” ЕООД – гр.Велико Търново за финансовата 2009г. в размер на 19 000 лв. (деветнадесет хиляди) лв., не се разпределя. Същата да послужи за ре-инвестиране, чрез покриване на капиталови разходи.

ІІІ. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА и чл. 137, ал. 1, т. 5 от Търговския закон и във връзка с чл.147, ал.2 от ТЗ и чл. 18, т.10 от Наредбата за управление и упражняване правата на собственост върху общинската част на капитала на търговските дружества, Великотърновски Общински съвет Велико Търново:

  1. Освобождава от отговорност Управителя на „Комунално стопанство” ЕООД – гр.Велико Търново - еднолично дружество с ограничена отговорност, със 100 % Общински капитал.
  2. Възлага на Управителя на „Инвестстрой-92” ЕООД – гр.Велико Търново в срок до 30.06.2010г. да предприеме законови действия по събиране на вземанията на търговското дружество „Комунално стопанство” ЕООД – гр.Велико Търново за 2009г.
  3. Възлага на Управителя на „Инвестстрой-92” ЕООД – гр.Велико Търново в срок до 01.07.2010г. да внесе подробна информация за предприетите действия за събиране на вземанията в Общинската администрация.

 

 

ВЯРНО:

            /Р. Грънчаров/

ПРЕДСЕДАТЕЛ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

            /АЛЕКСАНДЪР ЧОКОЙСКИ/