Препис-извлечение от Протокол № 10

от заседание на Общинския съвет,

проведено на 21.02.2008 година.

 

ОТНОСНО: Прекратяване на съсобственост чрез продажба.

 

РЕШЕНИЕ № 94

 

На основание чл. 21, ал.1 т.8 от ЗМСМА, чл.36 ал.1 т.2 от ЗОС, чл.49 ал.1 т.3 от Наредбата за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, Великотърновски Общински съвет

  1. Дава съгласие да се прекрати съсобствеността чрез продажба на общинско място с площ от 180 /сто и осемдесет/ кв.м., представляващ 180/ 2060 идеални части от застроен урегулиран поземлен имот УПИ І- 224 / едно римско – двеста двадесет и четири арабско/ от строителен квартал 29 /двадесет и девет по плана на с. Пчелище,актувано с АОС №4358/11.10.2007 г., от Петър Атанасов Петров от с. Пчелище
  2. Утвърждава експертната оценка на част от УПИ І - 224 от строителен квартал 29 по плана на с. Пчелище, с площ от 180 кв.м , изготвена от лицензиран оценител, в размер на 1 080 /хиляда и осемдесет/ лева без начислен ДДС, които следва да бъдат заплатени по сметка на Община Велико Търново IBAN BG43 SОMB 9130 8424761244 код 44 56 00 BIC SOMBBGSF при Общинска банка АД клон Велико Търново. Молителят следва да заплати и следните дължими суми: ДДС върху стойността на земята; 2% режийни разноски, в размер на 21,60 лв. по сметка на Община Велико Търново IBAN BG 36 SОMB 9130 31 24758000 при Общинска банка АД клон Велико Търново; 2% местен данък в размер на 21,60 лв. по сметка на Община Велико Търново IBAN BG43 SОMB 9130 8424761244 код 44 25 00 BIC SOMBBGSF при Общинска банка АД клон Велико Търново, както и стойността на експертната оценка на имота в размер на 60 лева по сметка на Община Велико Търново.
  3. Възлага на Кмета на Община Велико Търново да извърши необходимите действия по прекратяване на съсобствеността, като всички разходи по сделката бъдат заплатени от молителя .

 

 

ВЯРНО:

            /Р. Грънчаров/

ПРЕДСЕДАТЕЛ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

            /ХРИСТО ХРИСТОВ/