Препис-извлечение от Протокол № 66

от заседание на Общинския съвет,

проведено на 20.05.2010 година.

 

ОТНОСНО: Удължаване на срокът на Договора за управление на Управителя на Общинското еднолично търговско дружество „ПИЕНО” ЕООД – Велико Търново.

 

РЕШЕНИЕ № 940

 

  1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 9 от ЗМСМА и чл. 50, ал. 2 във връзка с чл. 48 от НУУПСОЧКТД, Великотърновски Общински съвет удължава Договора за управление на инж. Тодор Василев Тодоров, живущ в гр. Лясковец, ул. „Д-р Иван Касабов”, Община Лясковец, ЕГН…………, л.к №………., издадена на 11.12.2001г., МВР – гр. Велико Търново за Управител на „ПИЕНО” ЕООД – Велико Търново за срок от 3(три) години, считано от 13.04.2010г. до 13 .04.2013г. включително.
  2. Възлага на Кмета на Община В.Търново да сключи анекс към Договора за управление с лицето, определено по т. 1.

 

 

ВЯРНО:

            /Р. Грънчаров/

ПРЕДСЕДАТЕЛ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

            /АЛЕКСАНДЪР ЧОКОЙСКИ/