Препис-извлечение от Протокол № 66

от заседание на Общинския съвет,

проведено на 20.05.2010 година.

 

ОТНОСНО: Удължаване на срокът на Договора за управление на Управителя на Общинското еднолично търговско дружество „Областен диспансер за пневмо-фтизиатрични заболявания със стационар „Д-р Трейман” - Велико Търново” ЕООД – Велико Търново.

 

РЕШЕНИЕ № 942

 

  1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 9 от ЗМСМА и чл. 50, ал. 2 във връзка с чл. 48 от НУУПСОЧКТД, Великотърновски Общински съвет удължава Договора за управление на д-р Иванчо Димитров Драганчев, живущ в гр. Велико Търново, ул. „Калоян”, № 6, А, ЕГН…………., л.к №………….., издадена на 31.03.2000 г., МВР – гр. Велико Търново за Управител на „Областен диспансер за пневмо-фтизиатрични заболявания със стационар „Д-р Трейман” - Велико Търново” ЕООД за срок от 3(три) години, считано от 03.07.2010 г. до 03.07.2013 г. включително.
  2. Възлага на Кмета на Община ВеликоТърново да сключи анекс към Договора за управление с лицето, определено по т. 1.

 

ВЯРНО:

            /Р. Грънчаров/

ПРЕДСЕДАТЕЛ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

            /АЛЕКСАНДЪР ЧОКОЙСКИ/