Препис-извлечение от Протокол № 66

от заседание на Общинския съвет,

проведено на 20.05.2010 година.

 

ОТНОСНО: Даване на съгласие за извършване на разход за закупуване на хематологичен анализатор на „Междуобластен диспансер за онкологични заболявания със стационар – Велико Търново” ЕООД гр. Велико Търново със собствени средства на търговското дружество.

 

РЕШЕНИЕ № 943

 

  1. На основание чл. 21 ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, чл. 7, т.3 от ЗОП, чл. 1, ал. 2, т. 2, чл. 3, ал. 2 от НВМОП и чл. 18, т. 12 във връзка с чл. 20 от Наредбата за управление и упражняване правата на собственост върху общинската част от капитала на търговските дружества, Великотърновски Общински съвет дава съгласие на Управителя на „Междуобластен диспансер за онкологични заболявания със стационар – Велико Търново” ЕООД гр. Велико Търново за извършване на разход със собствени средства на търговското дружество за закупуване на хематологичен анализатор на стойност в размер на 50 000.00 лв. без ДДС.
  2. Задължава Управителя на „Междуобластен диспансер за онкологични заболявания със стационар – Велико Търново” ЕООД гр. Велико Търново да предостави информация относно предприетите действия по изпълнение на Решението.

 

ВЯРНО:

            /Р. Грънчаров/

ПРЕДСЕДАТЕЛ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

            /АЛЕКСАНДЪР ЧОКОЙСКИ/