Препис-извлечение от Протокол № 66

от заседание на Общинския съвет,

проведено на 20.05.2010 година.

 

ОТНОСНО: Предложение на ПК по ПГОБК.

 

РЕШЕНИЕ № 945

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, Великотърновски Общински съвет

 

  1. Предлага на кмета на Община Велико Търново Д-р Румен Рашев да прекрати договорите между Общината и ЕТ "Нове Инжинеринг - Антон Антонов" гр. Свищов за „Доставка на хранителни продукти за структури, разположени на територията на Община Велико Търново".
  2. Да се обяви нова обществена поръчка за доставка на хранителни продукти за структури разположени на територията на Община Велико Търново. Препоръчва в условията на обществената поръчка и на договорите, които ще се сключат след нейното провеждане след досегашния текст: „...Изпълнителят се задължава да доставя стоките по цени приемливи за пазарните условия..." да се добави нов текст „но не по-високи от средните цени на едро за предходната седмица обявени от Държавната комисия по стоковите борси и тържищата" за
    основната част, от които тя издава и седмичен бюлетин.
  3. За осигуряване на по-голяма прозрачност при осъществяване на процедурата за нова обществена поръчка, като наблюдатели да участват двама общински съветници определени от Великотърновски Общински съвет.

 

ВЯРНО:

            /Р. Грънчаров/

ПРЕДСЕДАТЕЛ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

            /АЛЕКСАНДЪР ЧОКОЙСКИ/