Препис-извлечение от Протокол № 66

от заседание на Общинския съвет,

проведено на 20.05.2010 година.

 

ОТНОСНО: Включване в годишния план за 2010 година и откриване на процедура за приватизация на общински нежилищни имоти в с. Арбанаси.

 

РЕШЕНИЕ № 946

 

І. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 4, ал. 4 и чл. 32, ал. 3 от ЗПСК, Великотърновски общински съвет

  1. Включва в годишния план за приватизация за 2010 г и открива процедура за приватизация на общински нежилищни имоти,представляващи: „Застроен урегулиран поземлен имот ІІ-173 от стр.кв. 29 по регулационния план на с.Арбанаси, ведно с построени в него сгради” и „Застроен урегулиран поземлен имот ХІ - 141 от стр.кв. 44 по регулационния план на с. Арбанаси , ведно с построени в него сгради” - собственост на Община В. Търново.
  2. Забранява извършването на разпоредителни сделки с дълготрайни активи на имотите, сключването на договори за придобиване дялово участие, за наем, за съвместна дейност, за кредит, за обезпечаване на вземания и поемане на менителнични задължения, освен с разрешение на Общинския съвет.
  3. Възлага на Общинската агенция за приватизация да подготви и осъществи приватизационните сделки за имотите по установения от закона ред и приетите решения от Общинския съвет.

ІІ. Възлага на общинската администрация при актуализация на Инвестиционната програма на Община Велико Търново за 2010 г. към обектите с източник на финансиране от фонд "Приватизация – инвестиционен” да бъдат включени обекти на територията на с. Арбанаси на стойност до 40 % от очакваните постъпления от продажбата на горепосочените имоти.

 

 

ВЯРНО:

            /Р. Грънчаров/

ПРЕДСЕДАТЕЛ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

            /АЛЕКСАНДЪР ЧОКОЙСКИ/