Препис-извлечение от Протокол № 66

от заседание на Общинския съвет,

проведено на 20.05.2010 година.

 

ОТНОСНО: Допълнение на решение № 854 прието с протокол № 62 от 18.03.2010 г.

 

РЕШЕНИЕ № 949

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 18 и т. 19 от ЗМСМА, във връзка с актуализация на Класификатора на административно-териториалното деление, съгласно Закона за административно-териториалното устройство на Република България, да бъде допълнено решение № 854 на Великотърновски Общински съвет, прието с протокол № 62 от 18.03.2010 година, с одобряване на наименования на местности по кадастралната карта и кадастралните регистри на село Арбанаси, одобрена със Заповед РД-18-39/18.03.2008 година на изпълнителния директор на Агенция по геодезия, картография и кадастър град София, както следва:

 • Местност „Ловна хижа"
 • Местност „Корията"
 • Местност „Под баира"
 • Местност „Караник"
 • Местност „Северен скат"
 • Местност „Баба Маньовица"
 • Местност „Малатя"
 • Местност „Шамака"
 • Местност „Чорбаджийски мост"
 • Местност „Странджа"
 • Местност „Арбанашко бърдо"
 • Местност „Новите лозя"
 • Местност „Дълбокия трап"
 • Местност „До село"
 • Местност „В село"
 •  

  ВЯРНО:

              /Р. Грънчаров/

  ПРЕДСЕДАТЕЛ

  ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

              /АЛЕКСАНДЪР ЧОКОЙСКИ/