Препис-извлечение от Протокол № 66

от заседание на Общинския съвет,

проведено на 20.05.2010 година.

 

ОТНОСНО: Предварителен договор по чл. 15, ал. 3 и ал. 5 от Закон за устройство на територията и чл. 43 от НРПУРОИ

 

РЕШЕНИЕ № 951

 

На основание чл.21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 6, ал. 1 и ал. 3 от ЗОС и чл. 2, ал. 3 от НРПУРОИ, Великотърновски Общински съвет

1. Дава съгласие части от общински имот – УПИ ХІ „за озеленяване” от кв. 22 по плана на с. Пушево, актуван с АОС №4374/29.10.2007 г., които попадат както следва: част с площ от 1 018 кв.м. попада в новообразуван УПИ VІІІ, останалата част от който е собственост на Боян Иванов Бончев с адрес гр. Велико Търново, ул. „Никола Габровски” №38; а част с площ от 526 кв.м. попада в новообразуван УПИ ІХ, останалата част от който е собственост на Тодор Иванов Тодоров с адрес гр. Велико Търново, ул. „Козлодуй” №2, да бъдат обявени за частна общинска собственост.

2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 15, ал. 3 и ал. 5 от Закона за устройство на територията, чл. 42 и чл. 43, ал.1 и ал.2 от Наредбата за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, Общински съвет Велико Търново дава съгласие за сключване на предварителен договор за прехвърляне правото на собственост за части от имот в обхвата на разработка, приета с решение №47 по протокол №4 от 17.03.2010 г. на ЕСУТ, като:

2.1. Община Велико Търново прехвърля на Боян Иванов Бончев с адрес гр. Велико Търново, ул. „Никола Габровски” №38, правото на собственост върху части с площ от 1 018,00 кв.м. от общински имот, представляващ УПИ ХІ „за озеленяване” от кв.22 по плана на с. Пушево, актуван с АОС №4374/29.10.2007 г., срещу актуална пазарна цена, определена от оценител на имоти, в размер на 7 126 /седем хиляди сто двадесет и шест/ лева без начислен ДДС;

2.2. Община Велико Търново прехвърля на Тодор Иванов Тодоров с адрес гр. Велико Търново, ул. „Козлодуй” №2, правото на собственост върху части с площ от 526,00 кв.м. от общински имот, представляващ УПИ ХІ „за озеленяване” от кв.22 по плана на с. Пушево, актуван с АОС №4374/29.10.2007 г., срещу актуална пазарна цена, определена от оценител на имоти, в размер на 3 682 /три хиляди шестстотин осемдесет и два/ лева без начислен ДДС.

3. Възлага на Кмета на ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО да сключи предварителен договор на основание чл.15 ал.3 и ал.5 от ЗУТ, а след влизане в сила на проекта за ЧИ на ПУП-ПРЗ – да сключи окончателен договор за прехвърляне правото на собственост върху части от имоти.

 

ВЯРНО:

            /Р. Грънчаров/

ПРЕДСЕДАТЕЛ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

            /АЛЕКСАНДЪР ЧОКОЙСКИ/