Препис-извлечение от Протокол № 66

от заседание на Общинския съвет,

проведено на 20.05.2010 година.

 

ОТНОСНО: Учредяване право на строеж.

 

РЕШЕНИЕ № 955

 

  1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 37 ал. 4, т. 4 от ЗОС, чл. 54, ал. 4, т. 4 от НРПУРОИ, във връзка с чл. 62, ал. 1 от Закона за енергетиката, Великотърновски Общински съвет дава съгласие да бъде учредено възмездно право на строеж без тьрг и конкурс върху общинска земя - УПИ IV /четири римско/ „за трафопост" от строителен квартал 381 /триста осемдесет и едно/ по ПУП па гр.Велико Търново, ул. „Трапезица”, а по кадастралната карта на гр. Велико Търново представляващ имот с идентификатор № 10447.509.234 /едно нула четири четири седем точка пет нула девет точка две три четири/, целият с площ от 60 /шестдесет/ кв. м., актуван с АОС № 4682/ 01.12.2009 г., за изграждане па ново енергийно съоръжение: „Трафопост - тип бетонен комплексен трансформаторен пост /БКТП/” със ЗП от 12,00 кв. м. и прилежащ сервитут към него от 48,00 кв.м., в полза па „EON - БЪЛГАРИЯ МРЕЖИ” АД, Регионален център Горна Оряховица.
  2. Утвърждава експертната оценка за учредяване възмездно право на строеж върху общинска земя, изготвена от оценител на имоти „Инвестстрой – 92” ЕООД Велико Търново, в размер па 4 800 /четири хиляди и осемстотин/ лева.
  3. Преди сключване на договора за учредяване право на строеж върху общинска земя, „ЕОN - БЪЛГАРИЯ МРЕЖИ" АД, Регионален център Горна Оряховица, следва да заплати стойността на учреденото право на строеж в размер на 4 800 /четири хиляди и осемстотин/ лева по сметка на Община Велико Търново ВС 43 SOМВ 9130 84 24761244 при „ОБЩИНСКА БАНКА” АД ФЦ Велико Търново КОД 44 59 00, В1С КОД SOMBBGSF, 2 % режийни разноски по сметка на Община Велико Търново ВС 36 SOМВ 9130 31 24758000 при „ОБЩИНСКА БАНКА” АД ФЦ Велико Търново, 2.5% местен данък по сметка па Община Велико Търново ВС 43 SOМВ 9130 84 24761244 при "ОБЩИНСКА БАНКА" АД ФЦ Велико Търново, както и да заплати стойността на експертната оценка по сметка на Община Велико Търново ВС 97 SOМВ 9130 33 24758001, ВIС КОД SOMBBGSF.
  4. Възлага на Кмета на Община Велико Търново да извърши всички необходими действия но учредяване възмездно право па строеж в съответствие с изискванията на Закона за общинската собственост и Наредбата за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество.

 

ВЯРНО:

            /Р. Грънчаров/

ПРЕДСЕДАТЕЛ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

            /АЛЕКСАНДЪР ЧОКОЙСКИ/