Препис-извлечение от Протокол № 66

от заседание на Общинския съвет,

проведено на 20.05.2010 година.

 

ОТНОСНО: Одобряване на подробен устройствен план – парцеларен план за линеен обект на техническата инфраструктура - трасе на съобщителна мрежа и съоръжения, землище с.Арбанаси, Община Велико Търново.

 

РЕШЕНИЕ № 956

 

  1. На основание чл. 21, ал. 1 т. 11 ЗМСМА и чл. 129, ал. 1 ЗУТ, Великотърновски Общински съвет одобрява подробен устройствен план – парцеларен план за линеен обект на техническата инфраструктура – трасе на съобщителна мрежа и съоръжения, землище на с.Арбанаси, преминаващо през следните имоти: от съществуваща стоманорешетъчна кула в ПИ № 53012- пасище, ПИ № 3106 – полски път, ПИ № 53007 – полски път, ПИ № 501.9539 – улица, ПИ № 34207 – полски път, ПИ № 38229 – общински път, ПИ № 501.9529 – улица и достига по новопредвиден кабелен шкаф до имотната граница на ПИ № 501105.
  2. На основание чл. 215 ЗУТ решението подлежи на обжалване в 14-дневен срок от обнародването в „Държавен вестник” чрез Община Велико Търново пред Великотърновския административен съд.

 

ВЯРНО:

            /Р. Грънчаров/

ПРЕДСЕДАТЕЛ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

            /АЛЕКСАНДЪР ЧОКОЙСКИ/