Препис-извлечение от Протокол № 66

от заседание на Общинския съвет,

проведено на 20.05.2010 година.

 

ОТНОСНО: Одобряване на подробен устройствен план – план за застрояване за промяна предназначението на ПИ № 057109 / образуван от № 057108/ и на 577 кв.м за транспортен достъп, част от ПИ № 150191 за изграждане на обект – „Автосервиз, паркинг и трафопост”, местност „Коренаците”, землище на с.Самоводене и план-схеми за електрификация, водоснабдяване и комуникационно-транспортен план към ПУП.

 

РЕШЕНИЕ № 958

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и чл. 129, ал. 1 от ЗУТ, Великотърновски Общински съвет одобрява подробен устройствен план – план за застрояване, план – схеми за водоснабдяване и електрификация, и комуникационно-транспортен план към ПУП за ПИ № 057109 / образуван от ПИ № 057108/, местност „Коренаците”, землище на с. Самоводене, Община Велико Търново за промяна предназначението на имота и 577 кв.м за транспортен достъп, част от ПИ № 150191.

За поземлен имот № 057109, местност „Коренаците”, землище на с.Самоводене, община Велико Търново се определя предназначение за „транспортно-комуникационна инфраструктура и обществено обслужване” за изграждане на обект: „Автосервиз, паркинг и трафопост”, при следните устройствени показатели:

Линиите на застрояване и разположението на сервитутните зони са съгласно графичната част на проекта.

На основание чл.215 ЗУТ решението подлежи на обжалване в 14-дневен срок от обнародването в „Държавен вестник” чрез община Велико Търново пред Великотърновския административен съд.

 

ВЯРНО:

            /Р. Грънчаров/

ПРЕДСЕДАТЕЛ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

            /АЛЕКСАНДЪР ЧОКОЙСКИ/