Препис-извлечение от Протокол № 10

от заседание на Общинския съвет,

проведено на 21.02.2008 година.

 

ОТНОСНО: Конкурс за учредяване право на ползване върху недвижим имот.

 

РЕШЕНИЕ № 97

 

На основание чл.21 ал.1 т.8 от ЗМСМА, чл.6 ал.1 от ЗОС и чл.2 ал.3 от НРПУРОИ, Великотърновски Общински съвет

  1. Дава съгласие недвижим имот – реална част от сграда, представляваща столова в партерен етаж с вход от юг, със ЗП в размер на 317 кв.м., попадащ в УПИ І-344 от строителен квартал 32 по плана на с. Ново село, община Велико Търново, за който е съставен акт за публична общинска собственост № 2240/09.06.2004 г., да бъде обявен за частна общинска собственост.
  2. На основание чл.21 ал.1 т.8 от ЗМСМА, чл. 39 ал. 1, ал.2 и ал.4 от ЗОС, чл. 59 ал. 1, ал.2 и ал.3 т.2 от НРПУРОИ, Общински съвет Велико Търново дава съгласие да бъде обявен конкурс за учредяване безвъзмездно право на ползване за срок от 10 /десет/ години върху недвижим имот – реална част от сграда, представляваща столова в партерен етаж с вход от юг, със ЗП в размер на 317 кв.м., попадаща в УПИ І-344 от строителен квартал 32 по плана на с. Ново село, община Велико Търново.
  3. Определя следните приоритетни условия при провеждане на конкурса:
    а/ до участие в конкурса се допускат организации за осъществяване на дейност в обществена полза, вписани в регистъра на юридическите лица с нестопанска цел;
    б/ представяне на обоснована програма за бъдещото ползване на имота с цел удовлетворяване нуждите на жителите на населеното място.
  4. Възлага на Кмета на Община Велико Търново да извърши необходимите действия по организиране и провеждане на конкурса съгласно разпоредбите на Закона за общинска собственост и Наредбата за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество.

 

ВЯРНО:

            /Р. Грънчаров/

ПРЕДСЕДАТЕЛ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

            /ХРИСТО ХРИСТОВ/