Препис-извлечение от Протокол № 68

от заседание на Общинския съвет,

проведено на 17.06.2010 година.

 

ОТНОСНО: Утвърждаване на вида, дизайна и таксата на талоните за паркиране

 

РЕШЕНИЕ № 971

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, чл.11 от Наредбата за условията и реда за отпечатване и контрол върху ценните книжа, чл. 99, ал. 3 от Закона за движение по пътищата и вьв връзка с чл.13, ал.2 от Наредбата за реда за спиране, престой и паркиране на пьтни превозни средства на територията на Община Велико Търново

  1. Великотърновски Общински съвет утвърждава вида, дизайна и таксата на талоните за паркиране както следва – за престой от 30 минути - цена 0.50 лв. и за престой от 1 час /60 минути/ - цена 1.00 лв. /Приложение № 1 и № 2/.
  2. Възлага на Кмета на Община Велико Търново да подаде до Министъра на Финансите писмена заявка за отпечатване на ценни книжа, съгласно процедурата по чл. 11 от Наредбата за условията и реда за отпечатване и контрол върху ценните книжа, както и да организира отпечатването на същите.

 

 

ВЯРНО:

            /Р. Грънчаров/

ПРЕДСЕДАТЕЛ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

            /АЛЕКСАНДЪР ЧОКОЙСКИ/