Препис-извлечение от Протокол № 68

от заседание на Общинския съвет,

проведено на 17.06.2010 година.

 

ОТНОСНО: Даване на съгласие за финансово участие на Община Велико Търново в Летен Фестивал „Сцена на Вековете” и Мото Рок Фестивал.

 

РЕШЕНИЕ № 973

 

На основание чл. 21, ал.1, т.23 от ЗМСМА Великотърновски общински съвет:

 

 1. Дава съгласие за финансово участие на Община Велико Търново в организирането на Летен фестивал „Сцена на вековете” за периода 31.07.2010 - 04.08.2010 година в размер до 30 000 /тридесет хиляди/ лева, което включва нощувки в „Гранд хотел – Велико Търново”;
 2. Дава съгласие Община Велико Търново:
 • да предостави на организаторите на Мото Рок Феста за ползване хълма „Света гора” за периода от 19.08.2010 до 22.08.2010 година;
 • да се ангажира с окабеляването за доставка на електрическа енергия до точка на мерене на организаторите;
 • да се ангажира с почистването преди и след провеждането на Мото Рок Феста;
 • да участва финансово с бюджетни средства в размер до 7 000 /седем хиляди/ лв.
  1. Цялостната организация по провеждането и контрола от страна на Община Велико Търново да бъде възложена на Общинското дружество „Царевград Търнов” ЕООД, чрез сключване на договори;
  2. Разходите да се извършат от бюджета на Дирекция „Култура” – второстепенен разпоредител с бюджетни кредити при Община Велико Търново, като разходи по прояви в „Културен календар” за 2010 година;

   

  ВЯРНО:

          /Р. Грънчаров/

  ПРЕДСЕДАТЕЛ

  ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

          /АЛЕКСАНДЪР ЧОКОЙСКИ/