Препис-извлечение от Протокол № 68

от заседание на Общинския съвет,

проведено на 17.06.2010 година.

 

ОТНОСНО: Приемане цена и начин на приватизация на общински нежилищни имоти ,находящи се на ул. „Никола Габровски” № 33.

 

РЕШЕНИЕ № 979

 

На основание чл. 3 , ал. 3, т. 2 , чл. 4 , ал. 4 и чл. 32, ал. 3, т. 1 от ЗПСК, чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 45, ал. 3 от ЗДДС, чл. 5 и 6 от Наредбата за търговете и конкурсите и решение № 796/ 21.01.2010 година на Общински съвет, Великотърновски Общински съвет

  1. Приема начални цени за продажба на общински нежилищни имоти, находящи се на етаж 0 в жилищна сграда № 1, разположена в поземлен имот с идентификатор 10447.514.213, заедно със съответните идеални части от общите части на сградата и отстъпеното право на строеж, съобразно застроената площ на обектите, с административен адрес гр.В. Търново,ул. „Никола Габровски № 33, обособени чрез проект за архитектурно разделяне, както следва: самостоятелен обект с идентификатор 10447.514.213.1.39 - магазин 1 със ЗП 42,19 кв.м. , състоящ се от: търговско помещение и санитарен възел - 127 480 лева; самостоятелен обект с идентификатор 10447.514.213.1.38 - магазин 2 със ЗП 42,59 кв.м.,състоящ се от търговско помещение и санитарен възел –– 124 440 лева Сделките не се облагат с ДДС.
  2. Определя начин за продажба на горепосочените обекти „търг с явно наддаване” при стъпка на наддаване,както следва: за самостоятелен обект с идентификатор 10447.514.213.1.39 - магазин 1 – 12 700 лева; за самостоятелен обект с идентификатор 10447.514.213.1.38 - магазин 2 – 12 400 лева
  3. Търгът да се проведе при следните условия : дата на търга 21 дни след датата на обнародване на това решение в "Държавен вестник" ; начало на търга - 14,00 часа; място на търга - голямата зала на общината.
  4. Утвърждава тръжна документация и договор за продажба на обектите. Определя цена за продажба на комплект тръжна документация в размер на 300 лева /с ДДС/. Цената на тръжната документация да се заплаща в офиса на “Общинска банка ” АД - клон Велико Търново , находящ се в сградата на Общината по сметка № BG93 SOMB 9130 3224 7614 52 , BIC код SOMB BGSF. Тръжната документация се получава от кандидатите за участие или нотариално упълномощени от тях лица в стая 419 на Общината, след представяне на документ за извършено плащане.
  5. За допускане до участие в търга за обектите кандидатите следва да внесат депозит, както следва: за самостоятелен обект с идентификатор 10447.514.213.1.39 - магазин 1 със ЗП 42,19 кв.м. – 38 500 лева; за самостоятелен обект с идентификатор 10447.514.213.1.38- магазин 2 със ЗП 42,59 кв.м.– 37 400 лева. Депозитът да бъде внесен до 16,00 часа на последния работен ден, предхождащ датата на търга по сметка № BG59 SOMB 9130 3324 7614 01 на Общинска агенция за приватизация при“Общинска банка”АД - клон Велико Търново,BIC код SOMBBGSF.
  6. Заплащането на договорената цена и сключването на договор за продажба на всеки отделен обект да се извърши в 30 дневен срок от датата на решението за определяне на купувач. Дължимата сума, представляваща разликата между договорената цена и внесения депозит да се заплати в български лева по сметка № BG50 SOMB 9130 3224 7614 50 на Общинската агенция за приватизация, при „Общинска банка” АД - клон Велико Търново, BIC код SOMB BGSF. Непарични платежни средства не се приемат.
  7. Закупуване на тръжна документация - до 10,00 ч. на деня предхождащ датата на търга; срок за оглед на обекта до 12,00 часа на деня предхождащ датата на търга.Срок за подаване на документи за участие в търга - до 17,30 ч. на деня предхождащ датата на търга в ст. 419 на Общината .
  8. Възлага на ОбАП да организира приватизационната сделка за обектите по установения от закона ред и взетите решения от ВТОбС..
  9. При неявяване на купувачи, повторен търг да се проведе 14 дни след датата на търга, при същите условия.

 

 

ВЯРНО:

            /Р. Грънчаров/

ПРЕДСЕДАТЕЛ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

            /АЛЕКСАНДЪР ЧОКОЙСКИ/