Препис-извлечение от Протокол № 68

от заседание на Общинския съвет,

проведено на 17.06.2010 година.

 

ОТНОСНО: Изменение на Методиката за подготовка на приватизационни сделки, провеждане на публични търгове и конкурси , сключване на приватизационни сделки и следприватизационен контрол в Община Велико Търново

 

РЕШЕНИЕ № 981

 

На основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА и чл. 10, т. 1 от Правилника за дейността на ОбАП, Великотърновски Общински съвет

 

  1. Отменя решение № 191/ 22.05.2008 г., с което се утвърждава декларация по чл. 5, ал. 2 от Закона за ограничаване на административното регулиране и административния контрол върху стопанската дейност „Образец № 7” - неразделна част от Методиката за подготовка на приватизационни сделки, провеждане на публични търгове и конкурси , сключване на приватизационни сделки и следприватизационен контрол в Община Велико Търново.
  2. Изменя приложение № 1 към Методиката, представляващо молба за участие в търгове и конкурси по реда на ЗПСК , като заличава от списъка на документи ,които се представят ,заедно с молбата т.10 - Декларация по чл.5,ал.2 от ЗОАРАКСД – образец 7 .

 

ВЯРНО:

            /Р. Грънчаров/

ПРЕДСЕДАТЕЛ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

            /АЛЕКСАНДЪР ЧОКОЙСКИ/

 

 

Приложение – ОБРАЗЕЦ № 7

 

Д Е К Л А Р А Ц И Я

 

По чл. 5, ал. 2 от Закон за ограничаване на административното регулиране и административния контрол върху стопанската дейност

 

Долуподписаният /трите имена/

__________________________________________

 

ЕГН , Л , лична карта № ________________________

издадена на ____________________ от ___________________,

в качеството си на

 _______________________________________________________,

 

ДЕКЛАРИРАМ, че данните в Удостоверение за актуално съдебно състояние, издадено от ________________________________________

на /дата/ _______________ са точни и пълни и отразяват всички вписвания по партидата на дружеството към днешна дата.

Известна ми е наказателната отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс при вписване на неверни обстоятелства в настоящата декларация.

 

 

град ..............................................,

..........................................200........год.

 

 

 

 

ДЕКЛАРАТОР: _________________

               /трите имена и подпис/