Препис-извлечение от Протокол № 68

от заседание на Общинския съвет,

проведено на 17.06.2010 година.

 

ОТНОСНО: Предварителен договор по чл. 15, ал. 3 и ал. 5 от ЗУТ.

 

РЕШЕНИЕ № 982

 

1. На основание чл. 21 ал.1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 6, ал. 1 и ал. 3 от ЗОС и чл. 2, ал. 3 от НРПУРОИ, Великотърновски Общински съвет дава съгласие части с площ от 614 кв.м. спрямо улица с ОК-ОК № № 156-157-158, попадащи в урегулиран поземлен имот УПИ 1 „за минерална баня" от стр. кв. 9 а ло плана на с. Вонеща вода, Община Велико Търново, останалата част от който е собственост на „ВЕДАР" ООД със седалище и адрес на управление гр. Русе, ул. „Луи Айер" № 10, представлявано от Светлин Димитров Радев с ЕГН 8509205426, да бъдат обявени за частна общинска собственост.

2. На основание чл. 21 ал. 1 т. 8 от ЗМСМА, чл. 15, ал. 3 и ал. 5 от Закона за устройство на територията, чл. 42 и чл. 43, ал.1 и ал.2 от Наредбата за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество. Общински съвет Велико Търново дава съгласие за сключване на предварителен договор за прехвърляне правото на собственост за част от имот в обхвата на разработка, приета с решение №51 по протокол №5 от 31.03.2010 г. на ЕСУТ, като:

2.1. Община Велико Търново прехвърля на „ВЕДАР" ООД със седалище и адрес на управление гр. Русе, ул. „Луи Айер" № 10, представлявано от Светлин Димитров Радев с ЕГН: 8509205426, правото на собственост върху части с площ от 614.00 /шестстотин и четиринадесет/ кв.м. спрямо улица с ОК-ОК № № 156-157-158, срещу актуална пазарна цена, определена от оценител на имоти, в размер на 11 052 /единадесет хиляди петдесет и два/ лева без начислен ДДС.

3. Възлага на Кмета на ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО да сключи предварителен договор на основание чл. 15 ал. 3 и ал. 5 от ЗУТ, а след влизане в сила на проекта за ЧИ на ПУП-ПРЗ - да сключи окончателен договор за прехвърляне правото на собственост върху части от имоти.

 

 

ВЯРНО:

            /Р. Грънчаров/

ПРЕДСЕДАТЕЛ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

            /АЛЕКСАНДЪР ЧОКОЙСКИ/