Препис-извлечение от Протокол № 68

от заседание на Общинския съвет,

проведено на 17.06.2010 година.

 

ОТНОСНО: Прекратяване на съсобственост чрез продажба на недвижим имот

 

РЕШЕНИЕ № 986

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 36, ал. 1, т. 2 от ЗОС, чл. 49, ал. 2 от Наредбата за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, Великотърново Общински съвет

 

  1. Дава съгласие за прекратяване на съсобственост чрез продажба на общинско място, представляващо 7/ 3709 идеални части от поземлен имот № 097032 - нива с площ 3,709 дка, III категория, местност „Братанова лъка" по картата на възстановената собственост на землище с. Ресен, общ. В. Търново, актуван с акт за частна общинска собственост № 4708/16.04.2010 г., останалата част от който е собственост на Христо Йосифов Дочев с адрес гр. Велико Търново, ул. „Ниш" № 2, вх. А, ап.13 и Марийка Йосифова Бенова с адрес гр. Велико Търново, ул. „Мармарлийска" № 4.
  2. Утвърждава стойността на общинската част от имота, определена с оценка № 4/10.05.2010 г., изготвена от оценител на земеделски земи инж. Николай Николов и заверена от ОСЗ гр. В. Търново, в размер на 5,00 /пет/ лева без начислен ДДС.
  3. Възлага на Кмета на Община Велико Търново да осъществи необходимите действия по прекратяване на съсобствеността, съгласно разпоредбите на Закона за общинска собственост и Наредбата за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество.

 

 

ВЯРНО:

            /Р. Грънчаров/

ПРЕДСЕДАТЕЛ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

            /АЛЕКСАНДЪР ЧОКОЙСКИ/