Препис-извлечение от Протокол № 68

от заседание на Общинския съвет,

проведено на 17.06.2010 година.

 

ОТНОСНО: Приемане на Решение за разкриване на социална услуга, предоставяна в общността „Център за обществена подкрепа” за деца и семейства в гр. Велико Търново, ул. “Д. Найденов” № 4 с капацитет – 40 места, считано от 01.01.2011 г.

 

РЕШЕНИЕ № 989

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 23 от ЗМСМА, чл. 18, ал. 1 от Закона за социално подпомагане, във връзка с чл. 36, ал. 2, т. 10 и чл. 36в, ал. 1, т. 1 и ал. 3, т. 1 и т. 2 от Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане, в изпълнение на Национална стратегия “Визия за деинституционализацията на децата в Република България”, Общинска стратегия за закрила на детето и Общинска стратегия за развитие на социалните услуги, Великотърновски Общински съвет:

  1. Дава съгласие за разкриване на социална услуга, предоставяна в общността „Център за обществена подкрепа” за деца и семейства, в гр. Велико Търново, ул. “Димитър Найденов” № 4, с капацитет – 40 потребители, считано от 01.01.2011 година, с цел семейно консултиране и подкрепа и превенция на изоставянето.
  2. За социалната услуга в общността „Център за обществена подкрепа” за деца и семейства се предоставят две помещения от І-во ниво и цялото ІІ-ро ниво /три помещения/ на имот частна общинска собственост, актуван с АОС № 1397/13.05.2002 г. на ул. “Димитър Найденов” № 4, гр. Велико Търново, ремонтирани, оборудвани, обзаведени и адаптирани за нуждите на социалната услуга.
  3. Финансирането на социалната услуга, предоставяна в общността „Център за обществена подкрепа” за деца и семейства в гр. Велико Търново, ул. “Димитър Найденов” № 4, с капацитет – 40 потребители, средства за работна заплата, веществена и месечни издръжки да се осъществява по стандарти и критерии за издръжка на социалната услуга от държавния бюджет чрез общинския бюджет, определени с Решение на Министерски съвет, считано от 01.01.2011 г.
  4. Възлага на Кмета на Община Велико Търново да представи Решението на Великотърновски Общински съвет за разкриване на социалната услуга, предоставяна в общността „Център за обществена подкрепа” за деца и семейства в гр. Велико Търново, считано от 01.01.2011 год., пред Регионална дирекция за социално подпомагане гр. Велико Търново за изготвяне на Предложение до Агенция за социално подпомагане, съгласно разпоредбите на чл. 36в, ал. 1, т. 1 от Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане.

 

ВЯРНО:

            /Р. Грънчаров/

ПРЕДСЕДАТЕЛ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

            /АЛЕКСАНДЪР ЧОКОЙСКИ/