Препис-извлечение от Протокол № 10

от заседание на Общинския съвет,

проведено на 21.02.2008 година.

 

ОТНОСНО: Извършени разходи за командировки в сраната за периода м. 01 - 2008 г. – м. 02.2008 г.

 

РЕШЕНИЕ № 99

 

На основание чл. 21, ал.1, т.23 от ЗМСМА и Наредбата за командировките в страната, Великотърновски Общински съвет

Одобрява разхода за извършените командировки от Йордан Тодоров Грозданов – заместник – кмет „Хуманитарни дейности” на Община Велико Търново за отчетения период в размер на 476, 00 лв.

 

ВЯРНО:

            /Р. Грънчаров/

ПРЕДСЕДАТЕЛ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

            /ХРИСТО ХРИСТОВ/