Препис-извлечение от Протокол № 68

от заседание на Общинския съвет,

проведено на 17.06.2010 година.

 

ОТНОСНО: Приемане на Решение за разкриване на социална услуга, предоставяна в общността – резидентен тип „Защитено жилище” за лица с лека степен на умствена изостаналост, изведени от специализирани институции за възрастни с умствена изостаналост в гр. Дебелец, общ. Велико Търново, считано от 01.01.2011 г.

 

РЕШЕНИЕ № 990

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, чл. 18, ал. 1 от Закона за социално подпомагане и във връзка с чл. 36, ал. 2, т. 7д и чл. 36в, ал. 1, т. 1, ал. 2 и ал. 3, т. 1 и т. 2 от Правилника за прилагане на закона за социално подпомагане Великотърновски общински съвет:

  1. Отменя Решение № 623/ 18.06.2009 г.
  2. Дава съгласие за разкриване на социалната услуга в общността от резидентен тип „Защитено жилище” в гр. Дебелец, общ. Велико Търново, ул. „Александър Стамболийски” № 1 - трети етаж, считано от 01.01.2011 г. , като форма за дългосрочно предоставяне на социални услуги в общността за лица с лека степен на умствена изостаналост, изведени от специализирани институции за социални услуги.
  3. Финансирането на социалната услуга „Защитено жилище” в гр. Дебелец, считано от 01.01.2011 г., с капацитет – 8 /осем/ потребители да се осъществява по единни стандарти и критерии за издръжка на социалната услуга от държавния бюджет чрез общинския бюджет, определени с Решение на Министерски съвет.
  4. Възлага на Кмета на Община Велико Търново да представи Решението на Великотърновски общински съвет за разкриване на социалната услуга в общността от резидентен тип „Защитено жилище” в гр. Дебелец, общ. Велико Търново, считано от 01.01.2011 г., с капацитет – 8 потребители пред Регионална дирекция за социално подпомагане гр. Велико Търново за изготвяне на Предложение до Агенция за социално подпомагане, съгласно разпоредбите на чл. 36в, ал. 1, т. 1 от Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане.

 

ВЯРНО:

            /Р. Грънчаров/

ПРЕДСЕДАТЕЛ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

            /АЛЕКСАНДЪР ЧОКОЙСКИ/