Препис-извлечение от Протокол № 68

от заседание на Общинския съвет,

проведено на 17.06.2010 година.

 

ОТНОСНО: Молба с вх. № 94-РР-594/ 26.05.10 г.

 

РЕШЕНИЕ № 992

 

На основание чл. 21, ал.1, т. 23 от ЗМСМА и чл. 7, ал. 4, т. 3 от Наредбата за пенсиите и осигурителния стаж, Великотърновски Общински съвет

 

Дава съгласие за внасяне на предложение в Министерски съвет за отпускане на персонална пенсия на Стивън Анатолиев Добрев с ЕГН 0649051421.

 

ВЯРНО:

            /Р. Грънчаров/

ПРЕДСЕДАТЕЛ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

            /АЛЕКСАНДЪР ЧОКОЙСКИ/