Препис-извлечение от Протокол № 68

от заседание на Общинския съвет,

проведено на 17.06.2010 година.

 

ОТНОСНО: Молба с вх. № 09-265/13.04.2010 г. за опрощаване на дълг към ТП на НОИ град Велико Търново на лицето Ваня Симеонова Петкова с постоянен адрес гр. Велико Търново, ул. „Мария Габровска” № 4, вх. А.

 

РЕШЕНИЕ № 993

 

На основание чл. 21, ал.1, т. 23 от ЗМСМА и чл. 9 от Указ № 2773 от 29.06.1984 г., във връзка с чл. 1 ал. 1 от Указ № 2773 от 29.06.1984 г., Великотърновски Общински съвет

 

Дава мнение да не се опрости дължимата сума в общ размер 4 273, 51 на лицето Ваня Петкова Симеонова, тъй като същата представлява събираемо държавно вземане.

 

ВЯРНО:

            /Р. Грънчаров/

ПРЕДСЕДАТЕЛ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

            /АЛЕКСАНДЪР ЧОКОЙСКИ/