Препис-извлечение от Протокол № 69

от заседание на Общинския съвет,

проведено на 23.06.2010 година.

 

ОТНОСНО: Приемане график на заседанията на Великотърновски Общинския съвет за ІI-ро полугодие на 2010 година.

 

РЕШЕНИЕ № 997

 

На основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, Великотърновски Общински съвет приема

 

График на заседанията през ІI-рото полугодие на 2010 г.: 

 

Заседание 22.07.2010 г. Основни точки от дневния ред

1. Отчет за дейността на Великотърновски общински съвет и неговите комисии за I –во полугодие на 2010 г. – съгласно чл. 27, ал. 6 от ЗМСМА;

2. Отчет за изпълнение на решенията на Великотърновски Общински съвет за I –во полугодие на 2010 г. и всички неснети от отчет решения;

3. Информация за изпълнение на Програмата за решаване на проблема с кучетата.

 

Заседание 16.09.2010 г. Основни точки от дневния ред

1. Информация за касовото изпълнението на бюджета на Община В. Търново за І-во шестмесечие на 2010 г.;

2. Отчет за изпълнение на Инвестиционната програма за І-во шестмесечие на 2010 г.;

3. Информация за дейността на общинските търговски дружества за І-во полугодие на 2010 г.;

4. Утвърждаване натуралните показатели на училищната мрежа на Община Велико Търново 2010/2011 г.;

5. Информация за състоянието на Община Велико Търново в условията на криза.

 

Заседание 14.10.2010 г. Основни точки от дневния ред

1. Информация за дейността на общинската администрация по зимната подготовка 2010/2011 г.;

2. Информация за дейността на общинските търговски дружества за деветмесечие на 2010 г.;

3. Информация за организацията по подготовката и изпълнение на проекти, финансирани от фондовете на Европейския съюз;

 

Заседание 18.11.2010 г. Основни точки от дневния ред

1. Информация за касовото изпълнението на бюджета на Община В. Търново за деветмесечие на 2010 г.;

2. Доклад на Кмета на Общината /съгласно чл. 127, ал. 9 от ЗУТ/ за изпълнение на Общия устройствен план на Общината;

3. Информация за международните връзки и програми на Община Велико Търново;

 

Заседание за 8-ми декември. Тържествено заседание.

1. Присъждане на Акедемичната награда на Община Велико Търново.

 

Заседание 16.12.2010 г. Основни точки от дневния ред

1. Отчет за изпълнение на годишния план за приватизация на 2010 г.;

2. Приемане на график за I –во полугодие на 2011 г.;

 

 

ВЯРНО:

            /Р. Грънчаров/

ПРЕДСЕДАТЕЛ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

            /АЛЕКСАНДЪР ЧОКОЙСКИ/