Препис-извлечение от Протокол № 70

от заседание на Общинския съвет,

проведено на 08.07.2010 година.

 

ОТНОСНО: Финансиране на Пътно кръстовище „Качица”

 

РЕШЕНИЕ № 999

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА Великотърновски Общински съвет

 

  1. Дава съгласие Община Велико Търново да финансира част електро на стойност 105 675 лв. с ДДС и част светофарна уредба на стойност 159 194 лв. с ДДС за завършване на Пътно кръстовище „Качица”.
  2. Плащането да се извърши в срок до 30.09.2011 г.
  3. Задължава Кмета на Община Велико Търново да договори изпълнението на горното, като за целта подпише съответните споразумения с изпълнителя на обекта. Същият да бъде отразен в инвестиционните програми за бюджети 2010 и 2011 г. и бъде подсигурен бюджетен кредит.

 

 

ВЯРНО:

            /Р. Стефанова/

ПРЕДСЕДАТЕЛ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

            /АЛЕКСАНДЪР ЧОКОЙСКИ/