УЧРЕДИТЕЛЕН АКТ

на „Инвестстрой - 92” ЕООД гр. Велико Търново

Глава първа

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл.1 Настоящият Учредителен акт урежда възникването, устройството, дейността и прекратяването на „Инвестстрой - 92” ЕООД гр. Велико Търново в съответствие с действащото законодателство в Република България, наричан по-долу накратко "Дружеството".

Чл.2 „Инвестстрой - 92” ЕООД гр. Велико Търново се учредява на основание чл.113 от ТЗ, чл.21 ал. 1 т.9 от ЗМСМА, чл.11 и чл.18, т.1 от Наредба за управление и упражняване правата на собственост върху общинската част от капитала на търговските дружества на Великотърновски Общински съвет , с Решение № 112/1992г. на Общински съвет- Велико Търново.

Чл.З Наименованието на Дружеството е: „Инвестстрой - 92” ЕООД гр. Велико Търново.

Чл.4 Седалище и адрес на управление - седалище в гр. Велико Търново, адрес на управление гр. Велико Търново, ул. "Росица" № 1.

Чл.5 Предмет на дейност на „Инвестстрой - 92” ЕООД гр. Велико Търново е: осъществяване на независим строителен надзор в проектирането и строителството; инвеститорски контрол; административно-правни и технически услуги на граждани, търговски дружества, държавни и общински предприятия при образуването и преобразуването им, както и при приватизация; всички други дейности незабранени от закона.

Чл.6 Дружеството се образува за неопределен срок.

Чл.7Дружеството може да придобива по законов ред всякакви права, необходими за осъществяване на дейността.

Глава втора

КАПИТАЛ И ДЯЛОВЕ

Чл.8 /1/ Капиталът на „Инвестстрой - 92” ЕООД гр. Велико Търново е в размер на 8 116.00 (осем хиляди сто и шестнадесет ) лева по Решение на ВТОС от 28.07.2000г.

/2/ Капиталът на дружеството е разпределен в 811 (осемстотин и единадесет) дяла по 10 (десет) лева всеки един от тях.

Чл. 9 /1/ Капиталът на дружеството е собственост на Община Велико Търново.

/2/ Правата на собственост на Общината, като едноличен собственик на капитала на Дружеството, се упражняват от Великотърновски Общински съвет.

Чл.10 Имуществото на Дружеството се състои от парични средства в левове и чуждестранна валута, права на собственост и ползване върху вещи, нематериални блага, включително обекти.

Глава трета

УПРАВЛЕНИЕ И ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО

Чл.11 Органи на дружеството са:

1. Великотърновски Общински съвет;

2. Управител;

Чл.12 /1/ Великотърновски Общински съвет решава въпросите от компетентността на Общото събрание по смисъла на Търговския закон.

/2/ Великотърновски Общински съвет решения за:

1.Учредяване, преобразуване и прекратяване дейността на дружеството;

2.Определяне предмета на дейност;

3.Утвърждаване, допълване и изменение на Учредителния акт;

4.Размерът на капитала, неговото увеличаване или намаляване в съответствие с разпоредбите на Търговския закон;

5.Отчета на баланса на дружеството за съответната календарна година;

6.По всички други въпроси, делегирани му със закон, акт на МС, наредби и правилници.

/З/ Великотърновски Общински съвет определя правомощията на кмета на Общината по отношение на дружеството;

/4/ Великотърновски Общински съвет определя управителя, който ще управлява и представлява дружеството пред трети лица;

Чл.13 Управителят има следните правомощия:

1.Организира, ръководи и контролира цялостната дейност на дружеството в съответствие с действащата нормативна уредба, Учредителният акт и решенията на Великотърновски Общински съвет.

2.Представлява дружеството пред всички органи, организации и институции.

3.Осигурява ефективното използване и опазване капитала на дружеството. .

4.Сключва трудовите договори, следи за спазване Кодекса на труда и уволнява персонала при нарушаване на действащото трудово законодателство.

5.Сключва всички видове договори с трети лица, свързани с дейността на дружеството.

6. Изготвя и предлага за утвърждаване от Великотърновски Общински съвет годишен отчет и баланс.

7.Определя свой заместник, след писмено съгласуване с Кмета на Общината, който да представлява дружеството при негово отсъствие за срок не повече от 45 дни. При по-дълго отсъствие заместникът се определя от Кмета на Общината.

8.Отговаря имуществено за виновно причинените на дружеството щети в съответствие с действащото законодателство.

9.Освен горепосочените правомощия, осигурява изпълнението на всичко останало, постановено със закон, нормативен акт или решение на Великотърновски Общински съвет.

Глава четвърта

БАЛАНС, ФОНДОВЕ, РАБОТНА ЗАПЛАТА

Чл.14 /1/ Дейността на дружеството е с 12 /дванадесет/-месечна продължителност. Тя започва от:

1 Януари и завършва на 31 декември всяка година.

/2/ В края на всяка стопанска година се извършва подробен опис на имуществото и се съставят:

1.Баланс, от който се вижда състоянието на дружеството;

2.Годишен счетоводен отчет;

/З/ Началният баланс на всяка година трябва да съответства на заключителния баланс от предходната година.

/4/ Нарочен баланс се изготвя и при прекратяване дейността на дружеството.

/5/ Балансът на дружеството се заверява от експерт - счетоводител, който извършва проверка на годишния счетоводен отчет при запазване тайните на дружеството.

Чл.15 /1/ Чистата печалба на дружеството се образува, като от реализираната счетоводна печалба се приспаднат дължимите данъци.

/2/ Чистата печалба се разпределя както следва:

1.Фонд "Резервен" - за покриване евентуални загуби на дружеството за бъдещи периоди.

2.3а увеличаване на капитала на дружеството, след решение на Великотърновски Общински съвет .

3.Образуването и разходването на ФРЗ да става съгласно изискванията на Наредбата за образуване на средства за работна заплата в търговските дружества.

Глава пета

ПРЕКРАТЯВАНЕ И ЛИКВИДАЦИЯ НА ДРУЖЕСТВОТО

Чл.16 /1/ Дружеството се прекратява по решение на Великотърновски Общински съвет:

1.При сливане и вливане в друго дружество с ограничена отговорност.

2.При обявяване в несъстоятелност.

/2/ По решение на Великотърновския окръжен съд в случаите, предвидени в Търговския закон.

Чл.17 Ликвидация на дружеството се извършва при условията на чл.15б и глава XVII на Търговския закон.

Заключителни разпоредби

§ 1. За всички въпроси, които не са уредени в настоящия Учредителен акт, се прилагат действащите в Република България нормативни актове.

§ 2.Настоящият Учредителен акт е приет с Решение на Великотърновски Общински съвет № 271/ 19.06.2008 г.

§ 3. Ако някои от клаузите на настоящия Учредителен акт стане недействителна, актът важи в останалата му част.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ

ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

            / ХРИСТО ХРИСТОВ/