Общински съвет - Велико Търново

 

НАРЕДБА

 

за управление на общинския бюджет и системите за финансов контрол

 

РАЗДЕЛ 1

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

 

Чл.1. С тази Наредба се уреждат съставянето, обсъждането, приемането, изпълнението, отчитането и превантивния вътрешнофинансов контрол при изпълнението на общинския бюджет на Община Велико Търново, наричана по – нататък Общината .

Чл.2. Наредбата регламентира и организацията на системата за финансово управление и контрол в общината и управлението на извънбюджетните средства на общината.

Чл.3. Общинският бюджет следва да се разглежда като:

1 .документ на политиката на общината;

2.финансова сметка с приходна и разходна част;

3.ръководство за оперативна дейност;

4.средство за комуникация.

Чл.4. Бюджетният процес се управлява от общинския съвет, кметовете и общинската администрация, в съответствие със законовите разпоредби и спазването на принципите на законосъобразност, целесъобразност, ефективност, ефикасност, икономичност и публичност.

Чл.5. Оперативното управление на бюджета се осъществява от отдел “ Бюджет и финанси “ подпомаган в съответните раздели от останалите дирекции, отдели и сектори на общинската администрация.

 

РАЗДЕЛ II

СЪСТАВЯНЕ НА ПРОЕКТА ЗА ОБЩИНСКИ БЮДЖЕТ

 

Чл.6. Съставянето на проектобюджета на общината за следващата финансова година започва след актуализацията на целите по стратегическия план на общината и в съответствие със сроковете, определени с Решението на Министерския съвет за откриване на бюджетната процедура.

Чл.7 Кметът на общината одобрява план-график за съставяне на общинския бюджет и дава указания до второстепенните разпоредители с бюджетни средства, относно разработването на проекто-бюджета.

Чл.8. При разработването на проекта се вземат под внимание приети през годината решения на общинския съвет, предложенията на кметовете, на общинската администрация, на ръководителите на бюджетни звена, на ръководителите на организации, предоставящи обществени услуги и на населението.

Чл.9. При формиране приходната част на общинския бюджет се залагат прогнозните разработки на общинската администрация, както и прогнозата на данъчна администрация за данъчните приходи.

Чл.10. /1/ Разработването на разходната част на общинския бюджет се базира на остойностяване на отделните видове общински услуги.

/2/ Ръководителите на бюджетни звена представят своите заявки за базисен бюджет, допълнителен бюджет и капиталов бюджет на бюджетната бланката актуална за съответната финансова година по пълна бюджетна класификация в срокове, съобразени с крайните срокове, определени от Министъра на финансите за представяне на проектобюджетите.

/З/ Базисният бюджет обхваща разходите, необходими за поддържане на нивото и качеството на предоставяните през плановата година услуги, не по-ниски от тези през текущата година с изключение на случаите в които са предвидени структурни промени.

/4/ Допълнителният бюджет обхваща разходите за разкриване и предоставяне на нови дейности и услуги, както и разходите, необходими за повишаване на нивото и качеството на съществуващите услуги.

/5/ В капиталовия бюджет се включват необходимите средства за основен ремонт на материалната база и придобиване на дълготрайни активи, които обезпечават дейността на бюджетните структури, финансирани от общинския бюджет.

Чл.11. Финансовите звена от общинската администрация анализират предоставените проекти от ръководителите на бюджетни дейности, проверяват законосъобразността на предвидените разходи и тяхната обоснованост и съставят окончателен проектобюджет на общината.

Чл.12. Разработеният от общинската администрация проектобюджет на общината се представя в Министерството на финансите в указаните срокове приети с решението на Народното събрание за откриване на бюджетната процедура за следващата финансова година.

 

РАЗДЕЛ III

ОБСЪЖДАНЕ И ПРИЕМАНЕ НА БЮДЖЕТА

 

Чл.13. /1/ Проектьт за бюджет на общината се обсъжда от постоянните комисии на общинския съвет, от ръководителите на бюджетни звена и на организациите, предоставящи услуги, финансирани от бюджета, както и от населението на общината, по ред определен с Правилника на общинския съвет.

/2/ Обсъждането на проектобюджета се извършва на три етапа:

 1. Пьрби етап обхваща обсъждане на целите, приоритетите и показателите за нивото и качеството на общинските услуги, финансирани от бюджета.
 2. Втори етап обхваща обсъждане на проектобюджета, съставен на базата на прогнозата на общинската администрация за приходите и разходите.
 3. Трети етап обхваща обсъждане на актуализирания проектобюджет, съставен на базата на определените финансови взаимоотношения, регламентирани със Закона за бюджета за съответната година и прогнозата на данъчната администрация за размера на данъчните приходи.

/З/ Населението се включва в бюджетния процес чрез провеждането на публични обсъждания, срещи по населени места, пресконференции, кръгли маси и др.

Чл.14. Бюджетната комисия към общинския съвет обобщава становищата на общинската администрация, гражданите, ръководителите на бюджетните звена, на постоянните комисии към общинския съвет и предложенията на отделни общински съветници и се произнася по тях при запазване на баланса между приходите и разходите.

Чл.15. Общинският бюджет се приема от общинския съвет по действащата бюджетна класификация в сроковете. установени в ЗДБРБ за съответната година.

Чл.16. Решението на общинския съвет за приемане на бюджета включва:

1. основания;

2. обем на приходната част, в т.ч. разпределен по видове приходи;

3. обем на разходната част, в т.ч. разпределен по бюджетна класификация и кметства;

4. приоритети на разходите;

5. списък на инвестиционните разходи (капиталов бюджет);

6. допълнителни условия;

7. правомощия на кмета.

Чл.17. До приемането на общинския бюджет и утвърждаването на кредитите на бюджетните звена. на същите се осигурява месечно финансиране в размер до една дванадесета част от актуализирания годишен бюджет за предходната година.

 

РАЗДЕЛ IV

ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА

 

Чл.18.Изпълнението на общинския бюджет започва от 1-ви януари и приключва на 31-ви декември.

Чл.19. Разходите по общинския бюджетсе извършват до размера на постьпилите приходи по банковата сметка за деня и до размера на бюджетните кредити за отчетния период.

Чл.20. Изпълнението на общинския бюджет се организира от кмета на общината чрез отдел “Бюджет и финанси” подпомаган от останалата общинска администрация, ръководителите на бюджетни звена, финансирани от общинския бюджет,както и от кметовете кметства и кметските наместници.

Чл.21. /1/Служителите отдел “Бюджет и финанси” подпомаган в съответните раздели от останалите дирекции, отдели и сектори на общинската администрация, както и от ръководителите на второстепенните и третостепенни разпоредители разпределят одобрените и конкретизирани от общинския съвет бюджетни кредити по пълна бюджетна класификация и по тримесечия.

/2/ Разпределението става в съответствие с приоритетите гласувани от Общинския съвет за съответната бюджетна година.

Чл.22. В срок от един месец след приемане на общинския бюджет от общинския съвет, кметьт на общината утвърждава бюджетните сметки на второстепенните разпоредители с бюджетни кредити и определя техните права и отговорности.

Чл.23 /1/ При временен недостиг на средства след решение на общински съвет могат да се ползват безлихвени заеми от извънбюджетни средства.

/2/ Заемите по ал.1 са краткосрочни, ползват се за срок до една година и се възстановяват в срокове, определени от общинския съвет.

Чл.24. /1/ Дългосрочни кредити (банкови и облигационни) се ползват само с инвестиционно предназначение.

/2/ Сроковете на ползване на придобитите активи или удължаването живота на активите в резултат на основен ремонт, не могат да бъдат по-малки от срока на погасяване на дългосрочния кредит.

/З/ Размерът на годишните средствата, необходими за погасяване на лихвите и главниците по дългосрочни кредити не бива да превишават 15 % от всички приходи на общината

Чл.25. Дългосрочни и краткосрочни кредити се ползват само при доказана ефективност и финансова възможност за тяхното обслужване.

Чл.26. /1/ Разходването на средствата от общинския бюджет се извършва съгласно с приоритетите гласувани от Общинския съвет за съответната бюджетна година.

/2/ Не се допуска извършването и поемането на задължения, както и започване на програми и проекти от второстепенни разпоредители с бюджетни кредити, които влошават баланса на общинския бюджет и не са включени в приетия бюджет на общината.

Чл.27. Кметът на общината може да преустанови финансирането за веществената издръжка на бюджетните звена, при установени нарушения на финансовата дисциплина до отстраняването им.

Чл.28. /1/ Кметът на общината през финансовата година може да извършва следните промени:

1 .да изменя размера на бюджетните кредити за различните видове разходи /прехвърляне от един параграф в друг/ без да изменя общия обем на бюджета на дейността;

2.да прехвърля бюджетни кредити от една дейност в друга дейност в границите на една бюджетна функция;

3.да се разпорежда с резервния бюджетен кредит.

/2/ Когато в процеса на изпълнение на бюджета, одобрените тримесечни разпределения на кредити по даден параграф се окажат недостатьчни или при нови неотложни нужди, същите могат да се осигуряват без да се променя общия обем на бюджетните кредити по дейности и параграфи, чрез:

1.прехвърляне на бюджетни кредити от следващи тримесечия по параграфи с установен недостиг;

2.прехвърляне на бюджетни кредити в следващи тримесечия по параграфи с реализирани икономии.

/З/ В изпълнение на правомощията си по тази наредба кметът издава заповеди.

Чл.29. /1/ При изменения в макроикономическите условия, възникване на неотложни потребности или други непредвидими обстоятелства, настъпили през финансовата година, общинският съвет актуализира бюджета.

/2/ Актуализацията на общинския бюджет се извършва по реда, валиден за разработването, обсъждането и приемането на годишния бюджет.

Чл. 30 Кметът на общината може да възлага частично или изцяло правата си на главен разпоредител с кредити на лица от ръководния състав на общината за определен период от време. Възлагането се извършва с писмена заповед, копие от която се предоставя на обслужващата банка.

 

РАЗДЕЛ V

ОТЧИТАНЕ НА БЮДЖЕТА

 

Чл.31. Второстепенните разпоредители с бюджетни кредити съставят тримесечни и годишни отчети за касово изпълнение на бюджетните си сметки по пълна бюджетна класификация.

Чл.32. Общинската администрация съставя сборен отчет за касово изпълнение на бюджета на общината по пълна бюджетна класификация въз основа на отчетите на второстепенните разпоредители и отчетите за дейностите, финансирани пряко от общината.

Чл.33. /1/ За нуждите на анализа се използват периодичните и годишните счетоводни отчети за касово изпълнение на бюджета, както и допълнителна информация по форми, съдържание и срокове, определени от съответните органи.

/2/ Анализът на изпълнението на бюджета разкрива основните параметри на финансовото състояние на общината и служи за основа при изготвяне на прогнози и определяне на тенденциите за балансиране на разходите и приходите за бюджетната година.

Чл.34. /1/ Анализът на приходите обхваща особеностите на отделните приходоизточници и възможностите за увеличаване на местните приходи.

/2/ При анализа на общинската политика по приходите се използват данни за:

1 .икономическата база на общината;

2.приходната база;

3.фактическата събираемост на приходите.

/З/ Резултатите от анализа на приходите и изследванията на данните по ал.2 служат за преценка на алтернативните възможности за допълнителни приходи за местния бюджет.

Чл.35. /1/ Анализът на разходната част на бюджета се извършва съобразно бюджетната класификация на разходите по видове /параграфи/, по дейности и по функции.

/2/ Основно предназначение на анализа по ал.1 е да оцени потребностите от бюджетни разходи и степента на тяхното задоволяване с бюджетните кредити.

/З/ Качественият анализ на плана и отчета за общинския бюджет се извършва по специфични показатели в следните направления:

1 .показатели за вложени ресурси;

2.показатели за обем извършена работа;

3.показатели за ефективност;

4.показатели за ефикасност.

/4/ Анализът на общинския бюджет отразява въздействието на националните и местните макроикономически условия и промените в данъчното законодателство върху приходите и разходите на местния бюджет.

Чл.36. /1/ Информация за текущото изпълнение на общинския бюджет за първото полугодие както и изводите и оценките от анализа на резултатите по изпълнението на бюджета се внася за разглеждане в общинския съвет от кмета на общината или упълномощено от него лице.

/2/ Отчетите за изпълнението на бюджета се оповестяват в подходяща форма пред гражданите чрез публикации в местния печат, радио и телевизионни предавания, интернет страници и други средства.

Чл.37. Едновременно с приемане на бюджета за текущата година в отделна точка на заседанието на общинския съвет се разглежда и приема отчета за изпълнение на бюджета на общината за предходната година по пълна бюджетна класификация.

Чл.38./1/ В определени от Министерство на финансите срокове общинската администрация съставя и представя тримесечни и годишни отчети за изпълнение на бюджета.

/2/ Отчетите се заверяват от Сметната палата.

Чл.39. Информацията за изпълнението и приключването на общинския бюджет се обявява пред населението.

 

РАЗДЕЛ VI

ОРГАНИЗАЦИЯ НА СИСТЕМАТА ЗА ФИНАНСОВО УПРАВЛЕНИЕ И КОНТРОЛ

 

Чл.40. /1/ Вътрешният превантивен контрол е предварителен и текущ контрол върху дейността на органите на местното самоуправление и общинската администрация по управлението на бюджетните и извънбюджетните средства на общината, както и на имотите и вещите общинска собственост.

/2/ Вътрешният превантивен контрол се осъществява независимо от режима на финансовия контрол, упражняван от държавните органи.

/З/ С организирането на вътрешен превантивен контрол се цели да се прецени законосъобразността, целесъобразността и спазването на принципите за ефективност, ефикасност и икономичност при прогнозирането и управлението на бюджетния процес.

/4/ Основна задача на вътрешния превантивен контрол е предотвратяването, отстраняването и възстановяването на вреди и загуби, както и разкриването на резерви и допълнителни финансови средства за общинския бюджет.

Чл.41. Вътрешният превантивен контрол обхваща всички документи и действия, свързани с финансовата дейност на община-та в следните направления:

1 .събирането на собствените приходи по бюджета /без тези по чл.6, ал.1, т.1 от ЗОБ/;

2.усвояването на целевите субсидии от републиканския бюджет;

3.разходването на бюджетните кредити по функции, групи и дейности;

4.набирането и изразходването на средствата по извънбюджетните сметки и фондове;

5.отчитането на бюджетните и извънбюджетните средства;

6.разходването на средствата по дейности, финансирани по програми на Европейския съюз и други международни фондове;

7.приложението на наредбите относно стопанисването, управлението и разпореждането с имоти и вещи - общинска собственост;

8.финансовите взаимоотношения на общината с тьрговските дружества с общинско имущество и с общинските предприятия.

Чл.42 Организацията на вътрешния превантивен контрол се създава в съответствие с изградената от кмета на общината системата за финансово управление и контрол, съгласно чл.19 от ЗДВФК.

Чл.43 ./1/ Организацията по чл.42 регламентира взаимодействието между дирекциите, отделите, службите и отделните служители в общинска администрация както и връзките с търговски дружества, в които общината има дялово участие.

/2/ Разпределят се функциите и отговорностите между структурните звена и отделните длъжности.

Чл.44. Директорът на Дирекция “ФСД и УС” следи постъпленията на субсидии от Републиканския бюджет.

Чл.45. /1/ Определя се отдел “Общинска собственост”, да отговаря за организиране събирането и отчитането на постъпленията от наеми.

/2/ Ежемесечно до 5 число на месеца следващ отчетния период началника на отдел “Общинска собственост” или определен от него служител представя справка за събраните наеми на Директора на Дирекция “ФСД и УС” и Гл.счетоводител .

/3/ Звената по ал.1 се отчитат по форма съгласно Приложение № 1

Чл.46/1/ При актуване на имот общинска собственост в 5 дневен срок от датата на изготвяне на акта същият се остойностява и изготвилият го служител от отдел “Общинска собственост” го подава на отдел “Бюджет и финаси” за осчетоводяване.

/2/ Определя се отдел “Общинска собственост”, да организира изпълнението на процедурите за продажбите на общинско имущество по ЗОС и контролира постъпленията от тях.

/2/ Ежемесечно до 5 число на месеца следващ отчетния период началника на отдел “Общинска собственост” или определен от него служител представя справка на Директора на Дирекция “ФСД и УС” и Гл.счетоводител за договорените суми от продажба на активи, както и справка за отписването им от счетоводните сметки и начисляване на вземането.

/3/ След окончателно получаване на вземането длъжностното лице по ал.2 подава информация на отдел “Бюджет и финанси” за окончателно отписване на актива от счетоводните сметки както и извършва отписване от актовите книги на общината

Чл.47 Агенцията по приватизация организира изпълнението на приватизационната програма, приета от общинският съвет , води регистъра на продажбите и контролира постъпленията от тях.

Чл.48/1/Определя се началника на отдел “Общинска икономика” да контролира изпълнението на приходите от дивиденти .

/2/ Началника на отдел “Общинска икономика ежемесечно до 5 число на месеца следващ отчетния период се отчита пред Директора на Дирекция “ФСД и УС”

Чл.49/1/Определя се началника на отдел “Общинска икономика” да контролира възстановяването на заемите отпуснати като временна финансова помощ на дружествата с общинско участие .

/2/ Началника на отдел “Общинска икономика” ежемесечно до 5 число на месеца следващ отчетния период се отчит пред Директора на Дирекция “ФСД и УС”

Чл. 50 /1/ Преди разходване на средсва или поемане на задължение над 10 000 лв. специалист от отдел “Бюджет и финанси” проверява размера и характера на разхода съответстват ли на утвърдения размер на бюджетния годишен кредит по съответния бюджетен параграф.

/2/ Лицето по ал.1 писмено представя становище за поемане на задължението пред Гл. счетоводител

/3/ За разпоредителите от по – ниска степен гл. счетоводител на съответният разпоредител проверява обстоятелствата по ал.1

Чл. 51 Организацията по разходването на целевите бюджетни и извънбюджетни средства се организира от служителите на отдела /звеното/ в чиято компетентност попада задачата поставена с характера на средствата.

Чл.52 /1/ Директорите на дирекции и ръководителите на административните звена контролират разходването на средствата по отделните видове разходи.

/2/ При поискване на информация началника на отдел “Бюджет и финанси” или упълномощено от него лице предоставя информация на лицата по ал.1.

Чл.53 /1/ Разходите за текуща издръжка /канцеларски материали и др. консумативи/ за съответния месец се извършват след предварителна заявка подадена в срок до 5 число на текущия месец от съответния директор пред директора на дирекция “Обща администрация”.

/2/ Директора на дирекция “Обща администрация” представя обобщената заявка на Главния секретар на общината за одобрение

/3/ Всеки директор определя длъжностно лице което да получава заявените материали от домакина на общината.

/4/ Разходите за текущо поддържане на сградата на общината се контролират от Директора на дирекция “Обща администрация” под ръководството на Главния секретар на общината.

/5/ Разходите за текущо поддържане на сградите на кметствата /наместничествата / се контролират от кмета /наместника/ на съответното населено място.

/6/ Разходите за текущо поддържане на сградите и помещенията отдадени под наем се контролират от началника на отдел “ Общинска собственост "

Чл.54 /1/ Служители на дирекцията от чиято компетентност е извършването на разхода и контролирането му определени със заповед съвместно с отдел “Правно – нормативно обслужване” и лицето натоварено да води регистъра за обществените поръчки в съответствие с изискванията на чл.11, ал.2 от ЗОП и чл.30, ал.2 от Наредбата за възлагане на обществените поръчки под праговете определени в чл.7 отговарят за изготвянето на документацията по съответната обществена поръчка.

/2/ Лицата по ал.1 в тримесечен срок от приемането на годишния бюджет подготвят провеждането на процедурите по ЗОП и Наредбата за възлагане на обществените поръчки под праговете определени в чл.7, като изготвят за всяка отделна поръчка досие.

/3/ След провеждане на процедурите на Гл.счетоводител се предоставят:

 1. Протокол от провеждането на процедурата.
 2. Копие от сключен договор.
 3. Документ, оказващ мястото където се съхранява документацията в пълния и обем.

Чл.55 Със заповед на кмета на общината се определя лице, което води Регистъра за обществените поръчки в съответствие с изискванията на чл.11, ал.2 от ЗОП и чл.30, ал.2 от Наредбата за възлагане на обществените поръчки под праговете определени в чл.7 и съхранява досиетата на проведените обществени поръчки

Чл.56 Със заповед на кмета на общината се определя лице, което води Регистъра за концесиите в общината

Чл. 57/1/ Към фактурите за ремонтни и строителни работи, чистота, озеленяванеи други благоустройствени мероприятия лицата осъществяващи инвеститорски контрол представят на Директорана дирекция “ФСД и УС “ и Гл.счетоводител акт за извършена работа, в който подробно са описани количествата и цените на извършените работи.

/2/ Акта по ал.1 се придружава с протокол, който съдържа становището на инвеститорския контрол за проверени количества, анализни цени и извършена работа

/3/ Не се извършва разплащане на фактури по ал. 1 непридружени с акт за извършена работа и протокол по ал.2

Чл. 58 /1/Преди подписване от Кмета на Общината всеки договор за поемане на задължения или регулиращ определен тип обществени отношения касаещ съответния ресор се съгласува чрез полагане на подпис от:

   1 Директора на съответната дирекция, удостоверяващ ,че е съгласувано с експертите й

   2 Юрисконсулт удостоверяващ законосъобразността на договора

   3 Гл. счетоводител съгласно чл.13 на ПМС 103/24.04.2001 г.

/2/ В случаи на отсъствие длъжностните лица по ал.1, техните функции се извършват съответно от лица, определени със заповед на кмета.

Чл.59 /1/За всяка сделка надхвърляща 10 000 лв. се изготвя досие съдържащо:

   1 Опис на приложените документи

   2 Договор и анекси към него

   3 Опис на фактурите по плащанията и къде се съхраняват

   4 Опис на платежните документи и къде се съхраняват

   5 Документ указващ мястото, където документацията свързана с възлагане на обществени поръчки, тръжни и др. процедури, се съхранява в пълния и обем.

   6Опис на движението на документите

   7 Контролен лист за извършване на предварителен контрол /Приложение №2/

   8 При отказ оригинал на становището за отказ на длъжностното лице отказало подписа

/2/ досието се допълва с копия от документите за всички разходи, извършени във връзка с това задължение, независимо от размера им.

Чл.60 Досиетата се съхраняват от лице натоварено със заповед на кмета на общината

Чл.61Досиетата се съхраняват в специален заключващ се шкаф.

Чл.62 За наличните досиетата се води регистър на магнитен и хартиен носител

Чл.63 Досието се съхранява пет години от датата на приключването му

Чл.64 При поискване да досието за ползване се подписва разписка в която се регистрират:

   /1/ Лицето получило досието

   /2/ Дата на получаване

   /3/ Подпис на лицето ползвател

Чл.65 Кметовете на кметства без самостоятелен бюджет и кметските наместници извършват договарянето и инвеститорския контрол по средствата до 10 000 лв. за ремонт предвидени в бюджета на кметството /наместничеството/.

Чл.66 /1/Разходването на средствата по инвестиционната програма на Община Велико Търново за съответната година става след провеждане на процедура по ЗОП, възлагане на обществени поръчки под праговете определени в чл.7 ал.1 от ЗОП

/2/ За средствата по ал.1 кмета на общината може да сключи договор с инвеститорска фирма представляваща интересите и при реализирането на инвестиционната програма

Чл.67 /1/ След провеждането на съответните процедури по чл.66, ал.1 инвеститорската фирма подава заявка за отпускане на средсва за реализация на съответния обект в която се посочват :

 1. сметната стойност утвърдена с решение на общинския съвет за изпълнение през съответната финансова година
 2. средсвата усвоени до момента
 3. заявка за превод
 4. декларация за спазени тръжни процедури и необходими законови изисквания
 5. подпис на управителя и печат на фирмата

/2/ Директорът на дирекция “ТСУ” удостоверява чрез полагане на подпис истинноста на подадената заявка

/3/ Директорът на дирекция “ФСД и УС” удостоверява чрез полагане на подпис съществуването на обектите в инвестиционната програма за съответната година

/4/ Съгласуваната заявка се представя на гл. счетоводител за изпълнение

Чл.68 /1/ Досиетата за поетите задължения и извършени разходи по инвестиционната програма се изготвят от инвеститорската фирма.

/2/ Копия от досиетата при приключване на бюджетната година се представят в архива на общината и се съхранява в него. Оригиналът се съхранява в инвеститорската фирма.

.Чл.69. /1/ Кмета на общината има право със своя заповед да нареди вътрешна проверка на дейността на определен отдел , дирекция или разпоредител с кредити от по – ниска степен.

/2/ Резултатите от контролната дейност служат за анализ на отчета за изпълнение на бюджета и за оценка на финансовото състояние на общината.

Чл.70 Инвентаризацията се извършва на всички дълготрайни материални и нематериални активи, материални запаси, финансови средства и разчети, водещи се в баланса на Община Велико Търново

Чл.71 Инвентаризациите се извършват при спазване на изискванията и сроковете, заложени в Закона за счетоводството, както следва:

/1/ На дълготрайните материални и нематериални активи – на 2 год.

/2/ На останалите активи и пасиви, материални ценности и разчети – ежегодно, към 31.ХІІ. на текущата година.

/3/ При смяна на материално-отговорните лица

/4/ По искане на контролно-съдебна институция

/5/ По нареждане на Кмета на Общината

Чл.72 Инвентаризациите се извършват от назначени една или няколко комисии с писмена заповед на Кмета на общината

Чл.73 Със заповедта се определя датата на започване и крайния срок за отчитане на резултатите от инвентаризацията по обекти и общо в Общината

Чл.74 Инвентаризациите се извършват в присъствието на материално отговорно лице или негов пълномощник

Чл.75 /1/Инвентаризацията е формална проверка и се извършва чрез мерене, претегляне и преброяване на стоково-материалните ценности.

/2/Данните от проверката и намерената наличност се отразяват в инвентаризационни описи, които се съставят по обекти. Инвентаризационните описи, включително и отделните листове, се подписват от проверяващите и материално-отговорното лице. При тях не се допускат поправки, зачерквания и изтривания.

Чл.76 За установяване на резултатите от инвентаризацията, на база инвентаризационните описи, се съставя сравнителна ведомост, в която се посочват в натурални и стойностни, измерителна фактическата /намалената/ и документалната счетоводна наличност, както и разликите между тях – липси и излишъци.

Чл.77/1/ Компенсирането на липси и излишъци по реда на чл.37 ал.1 от Закона за счетоводството се извършва по натурални и стойностни измерители.

/2/Некомпенсираните излишъци се осчетоводяват като извънредни приходи, съгласно чл.37 ал.2 от ЗС, като се оценяват по действащите пазарни цени.

/3/Некомпенсираните липси по вина на материално-отговорните лица носят пълна имуществена отговорност за некомпенсираните липси.

Чл.78 Изготвянето на годишния отчет се предхожда от инвентаризация на материалните запаси и разчети.

Чл.79 /1/Членовете на инвентаризационните комисии отговарят за неспазване разпорежданията на настоящата Наредба при провеждане на инвентаризациите, при установяване на фактическите наличности и доказване на резултатите.

/2/ Ако в резултат на нарушенията са причинени щети на Общината, споменатите длъжностни лица носят материална отговорност по Закона за счетоводството, Закона за Сметната палата и Закона за държавен вътрешнофинансов контрол

 

РАЗДЕЛ VII.

ИЗВЪНБЮДЖЕТНИ СРЕДСТВА

 

Чл.80. Извънбюджетни са всички средства, които се събират и разходват при условията и по реда на чл.42, ал.1 от Закона за общинските бюджети.

Чл.81. Получените дарения, помощи, средства по международни програми и др. се отчитат по реда на извънбюджетните средства.

Чл.82. Извънбюджетните средства се събират и разходват чрез фондове и извънбюджетни сметки с приходна и разходна част, които се съставят в съответствие с единната бюджетна класификация.

Чл.83. Ежегодно, едновременно с приемане бюджета на общината, общинския съвет утвърждава и приходо-разходните сметки на извънбюджетни сметки и фондове и на всички второстепенни разпоредители с бюджетни средства.

Чл.84. В случаите, когато общинския бюджет не е приет, извънбюджетните сметки се приемат до края на м.януари.

Чл.85. Отчетите на извънбюджетните сметки и фондове се съставят и представят заедно с отчетите за касовото изпълнение на бюджета.

Чл.86. Отчетите за изразходваните извънбюджетни средства се обсъждат и приемат от общински съвет успоредно с отчета за изпълнение на бюджета.

 

РАЗДЕЛ VIII

АДМИНИСТРАТИВНО-НАКАЗАТЕЛНИРАЗПОРЕДБИ

 

Чл.87 /1/За нарушения на тази наредба на виновните лица се налагат глоби от 2 до 500 лв. на основание чл.22 ал.2 от ЗМСМА по реда предвиден в Закона за административните нарушения и наказания.

/2/ Административно – наказателната отговорност не изключва налагането на дисциплинарни наказания, както и реализирането на гражданска и наказателна отговорност.

Чл.88 /1/ Актовете за установяване на нарушения се съставят от Директора на дирекция “ФСД и УС” и главния счетоводител на Община Велико Търново на база доклад от комисията извършила вътрешната проверка по чл.69 ал.1

/2/ Наказателни постановления се издават от Кмета на общината

 

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

 

§1. Наредбата се приема на основание Чл. 22 от ЗМСМА.

§2. Наредбата за управление на общинския бюджет и системите за финансов контрол в община. Велико Търново е приета с Решение № 628 на общински съвет. Велико Търново

§3.Наредбата влиза в сила от момента гласуване на решението на общинския съвет

§4. Всеки второстепенен и третостепенен разпоредител с кредити в срок до един месец от приемането на тази наредба следва да актуализира своята такава в частта където противоречи на настоящата Наредба и да уведоми писмено Дирекция “ ФСД и УС “ за направените промени.

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:

                       /Т. Д. ТОДОРОВ/ 

 

НАРЕДБИ