НАРЕДБА

ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА КЛУБОВЕТЕ ЗА ПЕНСИОНЕРИТЕ И ИНВАЛИДИТЕ В ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО

 

Раздел І

Общи положения

Чл. 1. Стази наредба се уреждат организацията и дейността на клубовете за пенсионерите и инвалидите, наричани за краткост по – нататък "клубове", като форма за социална интеграция и социални услуги в общността.

Чл. 2. Клубовете се учредяват на териториален принцип по общини и селища.

Чл. 3. Клубовете имат за цел да съдействат за поддържане на социалните контакти, социалната интеграция и жизнен стандарт на пенсионерите и инвалидите.

Чл. 4. За изпълнение на своите цели и инициативи клубовете сътрудничат с неправителствени организации, съюзите на пенсионерите и инвалидите в България, фондации, частни физически лица и др.

Раздел ІІ

Организация и управление

Чл. 5 /1/ Отдел „Социални услуги, програми и проекти” към Дирекция „Социални дейности и здравеопазване” в Община Велико Търново проучва потребностите от клубове на пенсионера и инвалида и предлага на Кмета на Община Велико Търново разкриването, преместването или закриването им./променен с реш. №46/26.01.2008//

/2/ Клубовете на пенсионерите и инвалидите се откриват:

1. Клубовете във Велико Търново, Дебелец и Килифарево се откриват при минимум 50 желаещи пенсионери и инвалиди;

2. Клубовете в останалите населени места се откриват при минимум 25 желаещи пенсионери и инвалиди.

3. В кметствата без В. Търново, Дебелец и Килифарево се допуска разкриването само на един клуб.

4. Клубовете се разкриват с писмено заявление за жителите на Велико Търново до кмета на Общината, а за останалите населени места - до кметовете на кметства или кметските наместници.

/3/ Клубовете са достъпни за всички лица в пенсионна възраст или с определена група инвалидност, без ограничение на възраст при спазване на правилника за вътрешния ред.

/4/ Клубовете се откриват, закриват и преместват с решение на Общински съвет.

Чл. 6 /1/ Помещенията, в които се разкриват клубовете, както и подходящото им обзавеждане, се осигуряват с решение на Общински съвет.

/2/ допуска се ползване на помещенията на клубовете на други обществени организации, регистрирани по законите на РБългария по предварителна заявка до уредника на клуба.

/3/ Разходите по поддръжката на клубовете - наеми, осветление, отопление, телефон, вода и ремонти са за сметка на общинския бюджет.

Чл. 7 /1/ Отдел „Социални услуги, програми и проекти” към Дирекция „Социални дейности и здравеопазване” и Център за социални услуги в Община Велико Търново подпомагат финансово, методически и организационно клубовете на пенсионера и инвалида, намиращи се на територията на общината. Извършват и контрол по законосъобразното разходване на бюджетните средства./променен с реш. №46/26.01.2008//

/2/ Кметът на Община Велико Търново назначава уредник на клуба на трудов договор.

/3/ Функциите и задачите на уредника се определят с правилника за вътрешния ред на клуба.

Чл. 8. Клубовете организират и провеждат дейности и мероприятия със социален, здравен, културен и друг характер, които съдействат за постигане и поддържане на пълноценно социално включване и социална интеграция в общността на пенсионерите и инвалидите.

Чл. 9. Органи на управление на клубовете са общото събрание, клубният и контролният съвет.

Чл. 10. /1/ Общото събрание на клуба се състои от всички пенсионери и инвалиди, ползващи неговите услуги. Свиква се най - малко веднъж в годината и се счита за редовно, ако са присъствали 50% плюс един от ползващите услугите на клуба. Решенията му са валидни при обикновено мнозинство от присъстващите.

/2/ Общото събрание на клуба избира клубен съвет в състав от 3 до 9 души - председател, зам. председател, касиер и членове, както и контролен съвет от трима души - председател и двама членове.

/3/ Общото събрание:

приема правилник за вътрешния ред;

обсъжда и приема отчетния доклад на клубния и контролния съвет;

приема програма за дейността на клуба, определя източниците и размера на нейното финансиране.

Чл. 11. Клубният съвет:

  1. изработва правилник за вътрешния ред;
  2. изготвя и представя на общото събрание годишен отчет за дейността на клуба;
  3. предлага проекто-програма за дейността на клуба и разпределението на средствата по мероприятия;
  4. прави предложение за утвърждаване от общото събрание на план-сметка за разход на средствата на клуба;
  5. Поддържа връзка с Отдел „Социални услуги, програми и проекти” към Дирекция „Социални дейности и здравеопазване” и Център за социални услуги в Община Велико Търново, кметовете на кметства и кметски наместници, с Дирекция „Социално подпомагане” Община Велико Търново, с неправителствени организации, частни физически лица, фирми, фондации и др.;
  6. организира и ръководи дейността на клуба.

Чл. 12. Контролният съвет упражнява контрол за целесъобразното и законосъобразно разходване на средствата на клуба, както и за опазване на неговото имущество.

Чл. 13. Източници на финансиране на клубовете са:

бюджетни средства;

доброволни вноски;

дарения, спонсорство;

други.

Чл. 14. Паричните вноски в клубовете се събират от касиера на клуба срещу квитанция, а събраните суми се внасят по сметка на името на клуба.

Чл. 15. Клубовете работят на бюджетна сметка.

Чл. 16. В клубовете се води следната задължителна документация:

приходно - разходна книга;

инвентарна книга за имуществото на клуба;

протоколни книги за отразяване на решенията на общото събрание на клубния и контролния съвет.

Чл. 17./1/ Социалните услуги, предоставяни в Клубовете на пенсионерите и инвалидите на територията на Община Велико Търново се извършват от:/добавен с реш. №46/26.01.2008//

1. община Велико Търново;

2. юридически лица по смисъла на ЗЮЛНЦ, регистрирани с обществено полезна дейност.

/2/ Социалните услуги могат да се предоставят и при съвместно участие въз основа на договор между общината и лицата по ал. 1, т. 2.

Чл. 18./1/, т. 1 Клубовете на пенсионера и инвалида на територията на Община Велико Търново могат да бъдат предоставяни за ползване на трети лица, в т. ч. политически партии, извън посочените в чл. 6, ал. 2 от Наредбата, при заплащане на наемна цена в размер на 10.00 /десет/ лева на час /без ДДС/. /добавен с реш. №46/26.01.2008//

т.2 Отчетните документи се издават от Център за социални услуги в Община Велико Търново.

/2/ Събраните средства постъпват в бюджета на Община Велико Търново чрез Център за социални услуги в Община Велико Търново.

/3/ С размера на средствата по ал. 2 се увеличава бюджета на съответния Клуб на пенсионерите и инвалидите на територията на общината.

/4/ Уредниците на Клубовете на пенсионерите и инвалидите на територията на общината приемат Заявка за ползване на клубовете от трети лица и съставят график. Заявката се предоставя в Център за социални услуги в Община Велико Търново.
 

Раздел ІІІ

Заключителни разпоредби

§ 1. Тази наредба се издава на основание чл. 6 от Наредбата за условията и реда за извършване на социални услуги в Община Велико Търново и Наредба за управление на общинския бюджет и системите за финансов контрол.

§ 2. Указания по приложението на Наредбата дава Кмета на Община Велико Търново.

§ 3. Настоящата наредба е приета с Решение №.108/20.042004 г. на Общински съвет Велико Търново и влиза в сила от датата на приемането му.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

                /инж. НИКОЛАЙ ТАЧЕВ/