Н А Р Е Д Б А

 

ЗА ОРГАНИЗАЦИЯ НА ДЕЙНОСТТА НА ДЕТСКА МЛЕЧНА КУХНЯ В ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО

 

Глава първа

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл. 1. С тази наредба се уреждат организацията и дейността на Детска млечна кухня /ДМК/.

Чл. 2. ДМК осъществява своята дейност съгласно чл. 118 от Закона за здравето, обн., ДВ, бр. 70 от 10.08.2004 г., в сила от 1.01.2005 г. и Наредба № 5 от 25.05.2006 година за хигиената на храните, издадена от министъра на здравеопазването и министъра на земеделието и горите, обн., ДВ, бр. 55 от 7.07.2006 г., в сила от 1.09.2006 г.

Чл. 3. Детска млечна кухня е организационно обособена структура, звено към Постоянни детски ясли Велико Търново, в които медицински и други специалисти приготвят, съхраняват и предоставят храна за деца от 4 /четири/ месечна до навършване на 3 /тригодишна/ възраст.

Глава втора

СТРУКТУРА И ПЕРСОНАЛ НА ДМК ВЕЛИКО ТЪРНОВО

Чл. 4. На територията на Община Велико Търново е обособена една Детска млечна кухня с капацитет 330 /триста и тридесет/ абоната.

Чл. 5. /1/ ДМК се състои от “Кухня - Майка” и 6 /шест/ раздавателни пункта, обособени в помещения общинска собственост, както следва:

 1. пункт на ул. “Марно поле”, № 21;
 2. пункт на ул. “Проф. Илия Янулов”, № 3;
 3. пункт на ул. “Димитър Найденов”, № 4;
 4. пункт на СОУ “Комаров”;
 5. пункт на ул. “Освобождение”, № 73;
 6. пункт на ул. “Деню Чоканов”, № 8.

Чл. 6. /1/ Кметът на общината създава, изменя и прекратява трудовите правоотношения с Ръководителя на ДМК.

/2/ Ръководителят на ДМК се назначава след проведен конкурс при условията на Раздел IV от Кодекса на труда.

/3/ Ръководителят на ДМК създава, изменя и прекратява трудовите правоотношения с работниците и служителите.

/4/ Ръководителят на ДМК е административен ръководител, който се грижи за цялостната работа на заведението и не е разпоредител на бюджета.

Чл. 7. Персоналът в Детската млечна кухня се определя на основание утвърдената численост на персонала и средната брутна работна заплата, с Решение на Общински съвет.

Чл. 8. За длъжностните степени и размерът на началните основни заплати на работещите в Детска млечна кухня на територията на Община Велико Търново се прилагат длъжностните степени и размерът на началните основни заплати, ежегодно определени с ПМС и договорени в КТД.

Чл. 9. Персоналът на Детска млечна кухня по длъжности се състои от:

1. Директор на детската млечна кухня с трудов стаж над 5 (пет) години и с висше образование по специалност „медицинска сестра” на образователно-квалификационна степен „бакалавър” и придобита специалност „Консултант по кърмене, здравословно и диетично хранене” или „магистър” от професионално направление „Биотехнологии”, „Хранителни технологии”, „Обществено здраве”, „Здравни грижи”. /Изм. с реш.501/ 19.03.2009 г./

2. Технолог по хранене.

3. Касиер домакин.

3. Готвачи.

4. Помощник готвач.

5. Работници кухня.

5. Шофьор.

6. Други.

Чл. 10. На персонала в ДМК се забранява:

 1. Да събира пари или предмети от родителите на децата.
 2. Да получава пари или предмети от родителите на децата.
 3. Да пуши или употребява алкохол в заведението.

Чл. 11. Даренията и спонсорствата се получават от Комисия, назначена със заповед на Ръководителя на заведението, съобразно действащата нормативна уредба.

 

Глава трета

ФУНКЦИИ И ОРГАНИЗАЦИЯ НА ДЕЙНОСТТА

Чл. 12. В ДМК се предоставя храна на деца на възраст от 4 месеца до три години, които се отглеждат в домашни условия, не са настанени в детски ясли, социални или здравни заведения на държавна или общинска издръжка.

Чл. 13. Основна функция на ДМК е приготвянето на разнообразна храна, отговаряща по качествен състав и технологична обработка на възрастовите особености на детския организъм и съобразена с изискванията на РИОКОЗ.

Чл. 14. ДМК въвежда, прилага и поддържа система от процедури и програми за управление на безопасността на храните или система за анализ на опасностите и критични контролни точки (система НАССР).

Чл. 15. Прегледът и актуализирането на системата НАССР се извършва съгласно изискванията по чл. 18, ал. 2 от Закона за храните.

Чл. 16. Технологът по хранене в ДМК изготвя месечното меню, което се поставя на видно място.

Чл. 17. /1/ За записване на деца за абонати на Детската млечна кухня, родител/настойник/попечител подава в “Кухнята-майка”, на адрес гр. Велико Търново, ул. “Марно поле”, № 21:

1. Писмено заявление по образец, придружено от следните документи:

1.1. бележка от личния лекар с указания за хранителния режим;

1.2. копие от удостоверението за раждане на детето.

(2) Приемането на документите по ал.1 се извършва всеки работен ден от 11.00 часа от директора на ДМК в пункта на ул. “Марно поле”, № 21.

(3) При удовлетворяване на молбата по ал. 1 се издава абонаментна карта (Приложение № 1), срещу която се закупуват купони.

(4) Всяко записано дете има право да получава по една порция от дневния оклад за всеки работен ден./Изм. с реш.501/ 19.03.2009 г./

Чл. 18. /1/ Продажбата на купони за настоящия месец и тяхната заверка се извършва в пункт на ул. “Марно поле”, № 21 от 11.00 часа до 12.30 часа всеки работен ден.

/2/ В последните два работни дни на изтичащия месец, купони за следващия месец се продават от 9.30 до 12.30 часа. През тези два последни дни от месеца не се продават и заверяват купони за настоящия месец.

/3/ За получаване на храна от ДМК, родителите и настойниците заплащат месечни такси в размери, определени с Наредба за определянето на местните такси и цени за услуги на територията на Община Велико Търново, в съответствие със Закона за местните данъци и такси.

/4/ Издръжката на ДМК е изцяло общинска отговорност.

Чл. 19. Заверява се само един купон за следващия ден на дете, абонат на ДМК.

Чл. 20. Готовата храна се транспортира до раздавателните пунктове при спазване на всички санитарно-хигиенни изисквания.

Чл. 21. /1/ Раздаването на храната се извършва в раздавателните пунктове, както следва:

 1. В пункт на ул. “Марно поле”, № 21 – от 11.00 часа до 12.30 часа;
 2. В пункт на ул. “Проф. Илия Янулов”, № 3 – от 11.20 часа до 12.20 часа;
 3. В пункт на ул. “Димитър Найденов”, № 4 – от 12.10 часа до 12.30 часа;
 4. В пункт на СОУ “Комаров” – от 11.45 часа до 12.15 часа;
 5. В пункт на ул. “Освобождение”, № 73 – от 11.10 часа до 12.10 часа;
 6. В пункт на ул. “Деню Чоканов”, № 8 – от 11.30 часа до 12.30 часа.

Чл. 22. Рекламации от гражданите, относно количеството и качеството на храната се уважават в момента на получаването й.

ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

§ 1. В ДМК има правилник за вътрешния ред, съобразен с Кодекса на труда, с нормативните актове по неговото прилагане и с тази наредба.

§ 2. Материалноотговорните лица носят пълна имуществена отговорност съгласно чл. 38 от Закона за счетоводството.

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

§ 3. Тази наредба се издава на основание чл. 21, ал.2 от ЗМСМА и Наредба за управление на общинския бюджет и системите за финансов контрол.

§ 4. Настоящата Наредба е приета с Решение № 252/19.06.2008 година и влиза в сила от датата на приемането му.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

            /ХРИСТО ХРИСТОВ/

 

 

НАРЕДБИ