Община Велико Търново

ГеоЕкоКлуб “Академика” Велико Търново

Национално движение Екогласност, секция Велико Търново

Клуб “Отворено общество” Велико Търново

 

НАРЕДБА

 

за опазване на околната среда

на територията на община Велико Търново

 

Април, 2001 г.

Велико Търново

 

 

 

 

ЧАСТ ПЪРВА

Общи положения. Опазване на компонентите на околната среда

 

ГЛАВА ПЪРВА

Общи положения

Чл. 1. С тази наредба се регламентира осъществяването на контрол върху състоянието на околната среда на територията на община Велико Търново. Контролът се състои в наблюдението на качествата на компонентите на природната среда и регистрирането на измененията в тях, както и в наблюдението на източниците на тези изменения по отношение на:

 1. опазване чистотата на въздуха;
 2. шумовото натоварване;
 3. опазване на питейните води, поречията на реките и водните обекти;
 4. опазване на земите и почвите;
 5. опазване на парковете, градините, зелените площи и декоративната растителност, културните паметници;
 6. опазване на биологичното разнообразие, горите и защитените територии;
 7. отглеждането на домашни животни;
 8. поддържане и опазване на чистотата в населените места и извънселищните територии;
 9. осигуряване на пожарна безопасност на територията на общината.

10 - намаляване на замърсяването с отпадъци от моторни превозни средства;

Чл. 2. В наредбата се определят правата и задълженията на всички физически лица, които живеят или временно пребивават на територията на Общината и юридически лица, които осъществяват дейност на територията на Общината.

Чл. 3. Контролът върху състоянието на околната среда се извършва от Кмета на общината и упълномощени от него длъжностни лица от “Общинската администрация”, кметове и кметски наместници на населените места, от “Екоинспекция на обществени начала”, на основание чл. 10, ал. 1, т. 6 и ал. 2, т.1, чл. 15 и чл. 148 от Закона за опазване на околната среда (ДВ, бр.91/25.09.2002 г.), както и от представители на обществеността, на основание чл. 37, ал.2 от ЗАНН;

ГЛАВА ВТОРА

Опазване на компонентите на околната среда

Раздел първи

Опазване чистотата на въздуха

Чл. 4. Изискванията имат за цел опазване здравето на хората и защита на растенията и животните, природните и културни ценности от вредни въздействия при изменение качеството на атмосферния въздух в резултат на различни дейности. Забранява се:

 1. изгарянето на пластмасови отпадъци;
 2. изгарянето на омаслени парцали и гумени изделия в жилищните райони;
 3. изгарянето на органични отпадъци в чертите на градовете и в съседство с жилищни и други постройки;
 4. изхвърлянето и изпускането на газове, вещества и материали, които водят до отделянето на неприятни миризми, съгласно Инструкция за определяне разпространението на неприятни миризми, утвърдена от МОСВ по Наредбата за реда за определяне и налагане на санкции при увреждане или при замърсяване на околната среда над допустимите норми, обн. в ДВ бр. 115 от 1993 г., изм. в ДВ бр. 101 от 1995 г., изм. и допълн. в ДВ бр. 34 от 1997 г.

Чл. 5. Собствениците на обекти с производствена дейност са длъжни да осигурят вентилационна и очистителна система на обекта, недопускаща замърсяване на въздуха в други сгради и обществени места.

Раздел втори

Шумово натоварване

Чл. 6. Собствениците на обекти с производствена дейност са длъжни да осигурят нормална акустична среда извън обекта.

Чл. 7. За осигуряване на почивката и спокойствието на гражданите се забранява:

 1. внедряването и експлоатацията на технически съоръжения и технологии, водещи до превишаване на хигиенната норма на шума от 60 децибела в границите на населените места;
 2. демонстративното или групово шофиране на мотоциклети, мотопеди и автомобили по улиците на населените места;
 3. форсирането на място на двигателите на МПС, както и продължителната им работа за повече от 5 минути на празен ход;
 4. предизвикването на шум, независимо от произхода му, нарушаващ спокойствието на гражданите в часовете от 22.00 до 06.00 часа през зимните месеци и летните месеци и през обедната почивка от 14.00 до 16.00 часа, когато шумът е над допустимата норма от 60 децибела;
 5. използването на пиротехнически средства (пиратки) на обществени места по всяко време на денонощието.

Раздел трети

Опазване на питейните води, поречията на реките и водните обекти

Чл. 8. Целта е да се защити здравето на населението като се задоволят неговите потребности чрез организирано и ефективно използване на водите, съхраняване, опазване и пречистване на питейните и отпадъчните води.

Чл. 9. Отпадъчните води в зоните без канализация се събират и обезвреждат съгласно санитарно-хигиенните и екологични изисквания от собствениците на съответните производствени и животновъдни обекти.

Чл. 10. Гражданите, ползващи места за отдих по поречията на реките и около другите водоеми са длъжни да спазват общоприетите норми за опазване на околната среда.

Чл. 11. Забранява се:

 1. къпането в забранените водни обекти на територията на общината;
 2. изхвърлянето на замърсени води по улиците и в открити помийни ями;
 3. прането и използването на повърхностно-активни вещества във водните обекти, с изключение на специално определените за целта места;
 4. миенето, чистенето, ремонтирането, гресирането и смяната на масла на МПС извън определените за това места;
 5. пускането на нови и експлоатацията на стари производства, при които се формират отпадъчни води без необходимите пречиствателни съоръжения;
 6. отвеждането на непречистени отпадъчни води във водни течения, водоеми, подземни хоризонти или други водоприемници;
 7. отвеждането на непречистени отпадъчни води в открити изкопи и ями, както и разливането им по пътищата, в парцели и имоти на територията на общината;
 8. замърсяването на открити и закрити водоизточници за питейно-битови, промишлени и селскостопански нужди с промишлени и битови отпадъци, и опасни вещества, както и повреждането на съоръженията и инсталациите към тях;
 9. замърсяването на влажните зони (заливните тераси) и бреговете на реките с отпадъци;
 10. добивът на инертни материали от коритата на реките без разрешението на компетентните общински и държавни органи извън определените за тази цел места;
 11. търсенето и проучването на подземни води, както и улавянето и ползването на пресни повърхностни или подземни води без разрешение от общински и държавни органи.

Раздел четвърти

Опазване на земите и почвите

Чл. 12. (1) Земеделските земи са основно национално богатство и се използват само за земеделски цели.

(2) Предназначението на земеделските земи е за производство на растителна продукция и паша на добитък по начин, неувреждащ почвеното плодородие и здравето на хората.

Чл. 13. Собствениците и ползвателите на земеделски земи са длъжни да ги опазват от замърсяване, заблатяване, вкисляване, ерозия и други увреждания, и да поддържат и повишават тяхното плодородие.

Чл. 14. В своята дейност земеделските производители са длъжни да прилагат утвърдените за страната и региона добра земеделска практика (норми и дози на използваните органични и минерални торове, пестициди и растежни регулатори, съобразно Списък на разрешените за употреба в Република България фитофармацевтични препарати и микроторове) с цел:

 1. да не замърсяват почвата, повърхностните и подпочвените води;
 2. да произвеждат растителна и животинска продукция, която да отговаря на утвърдените хигиенни норми;
 3. да спазват ограничителния режим на ползване на земите около санитарно - охранителните зони за питейно водоснабдяване.

Чл. 15. (1) Всякакъв вид строителство върху земеделски земи се извършва само при условията на Наредба №2 (ДВ, бр.48/ 1998 г.) или след влязло в сила Решение на Комисията за земеделските земи (КЗЗ) за промяна предназначението на земята.

(2) Строителството на разрешен обект върху земи от I - VI категория се осъществява след отнемане, депониране и оползотворяване на хумусния пласт на почвата.

Чл. 16. Задължават се всички физически и юридически лица, извършващи дейности по инфраструктурни обекти (канали, проводи, траншеи) в и извън територията на населените места, в едномесечен срок от приключване на дейността си, да възстановят почвения и хумусния пласт, растителната покривка и съществуващата улична и тротоарна настилка.

Чл. 17. Забранява се:

1. нарушаването целостта на почвата и хумусния пласт, добиването на инертни материали и чимове от земеделските земи;

2. промяната или унищожаването на противоерозионни, хидромелиоративни съоръжения или трайни знаци на границите на имотите, или на опорната мрежа на плановете за земеразделяне в землищата.

Чл. 18. Ползването на общински места за паша се извършва по реда, определен от Наредбата за ползване на общинските земи.

Раздел пети

Опазване на парковете, градините, зелените площи и

декоративната растителност, културните паметници

Чл. 19. Обект на опазване на територията на общината са:

 1. всички паркове, градини, зелени площи, дълготрайните декоративни дървета и декоративната растителност;
 2. междублоковите пространства;
 3. детски и спортни площадки;
 4. зелените площи в околностите на населените места
 5. поречията на реките;
 6. зоните край микроязовирите;
 7. зелените ивици и дървесни насаждения по улиците, пътищата и магистралите на територията на общината;
 8. културните паметници.

Чл. 20. Екоинспекцията осъществява контрол на обектите по чл. 19.

Чл. 21. Дълготрайната дървесна и храстова растителност в частните имоти се опазва от собствениците.

Чл. 22. За опазване и поддържане на тревните площи, декоративната растителност, парковите съоръжения и чистотата на територията около търговските и други обекти за обществено обслужване отговарят лицата, осъществяващи търговска дейност.

Чл. 23. Инвеститорите и изпълнителите на строителството са длъжни:

 1. да имат писмено разрешение от Кмета на общината за отсичане на растителност, когато това се предвижда в проектите;
 2. да внасят в общината обезщетение за предвидената за унищожаване растителност;
 3. да вземат необходимите предпазни мерки за опазване на озеленените площи и декоративната и храстова растителност от повреди и наранявания;
 4. да отстраняват за своя сметка всички причинени вреди на озеленените площи и декоративната растителност.

Чл. 24. С цел опазване на тези обекти се забранява:

 1. увреждането или изкореняването на декоративни дървета;
 2. отсичането и изкореняването на дървета, освен в случаите когато представляват заплаха за живота или собствеността на гражданите;
 3. унищожаването на зелените площи и насажденията;
 4. нанасянето на повреди върху дърветата и храстите, причинени от чупене и рязане на клони, забиването на метални и други предмети, нараняване на кората, палене на огън или по друг начин;
 5. късането, изкореняването на цветя и повреждането на цветните фигури;
 6. преминаването и паркирането на превозни средства по алеите и в тревните площи на парковете, градините, детските и спортни площадки и озеленените площи, както и преминаването и пашата на селскостопански животни;
 7. събирането на резници, семена, плодове и билки в озеленените площи без разрешение от Кмета на общината;
 8. намаляването на короните на дърветата, независимо от собствеността им, без писмено разрешение от Кмета на общината;
 9. уреждането на изложби и базари на открито в озеленени площи без заповед на Кмета на общината;
 10. преминаването на подземни и други инженерни проводи и съоръжения в озеленени площи, без да е извършено съгласуване с отдел "Селищна екология" и внесено обезщетение, което да е приложено към разрешението за строеж;
 11. провеждането на митинги, масови тържества, спортни празници, фестивали, циркове и други мероприятия в общинските паркове и озеленени площи, без заповед на Кмета на общината и сключен договор от организаторите с фирма за почистване на ползваната територия и поставяне на допълнителни съдове за смет за случая. Организаторите са длъжни да спазват конкретните изисквания за опазване на територията, вписани в заповедта и да възстановят и обезщетят общината за причинените вреди на растителността, парковото оборудване и съоръженията;
 12. присвояването, повреждането и разместването на пейките, съоръженията, кошчетата за отпадъци, декоративните елементи и скулптури, осветителните тела, електрическите и водни инсталации;
 13. лепенето на афиши, плакати, други информационно-рекламни материали и некролози по стените и фасадите на сгради, културни паметници, огради, подлези, коридори, спирки, стълбове и други обществени места, както и окачването на рекламни материали по дърветата и в парковете;
 14. писането и драскането по стените и фасадите на сгради, културни паметници, огради, подлези, коридори, спирки, стълбове, дървета и други обществени места;
 15. демонтирането на паметници, паметни плочи, знаци, улични табели без разрешение от Общинския съвет;
 16. увреждането, унищожаването и присвояването на паметници, паметни плочи, знаци, улични табели и елементи на техническата инфраструктура;
 17. ваденето на чимове, изкопаване на пръст и други материали в зелените площи на населените места;
 18. използването на озеленените площи за монтиране на съоръжения с търговска и рекламна цел.

Раздел шести

Опазване на биологичното разнообразие, горите и защитените природни обекти

Чл. 25. Предмет на контрол е опазването на биологичното разнообразие, горите и защитените природни обекти.

Чл. 26. (1) В защитените територии е задължително спазването на изискванията на Закона за защитените територии, заповедта за обявяването на защитената територия и плана за управлението й.

(2) Строителството, поддържането и ползването на обекти в защитени територии се извършва в съответствие с режима на дейностите, установен по реда на ЗЗТ, със заповедта за обявяване и с плана за управление на защитената територия, устройствените и техническите планове и проекти.

(3) Строителството на нови обекти, разширението, преустройството и промяната на предназначението на съществуващи обекти, за които не се изисква ОВОС, се извършват след писмено съгласие на МОСВ.

(4) В буферните зони около резерватите се забраняват или ограничават дейности или строителство, определени в заповедта за обявяването им.

Чл. 27. Забранява се изкореняването, отсичането, кастренето или увреждането по друг начин на вековни дървета, обявени за защитени.

Чл. 28. Дивите растения и животни подлежат на опазване и разумно ползване. Не се допускат действия и ползване на диви растения и животни в количества, срокове и начини, които водят до застрашаване на популациите или пречат на нормалното им възпроизводство.

Чл. 29. (1) За защитените животински видове се забранява:

 1. всички форми на умишлено улавяне или убиване с каквито и да е уреди, средства и методи на екземпляри в техните естествени области на разпространение;
 2. преследване и обезпокояване, особено през периодите на размножаване, отглеждане на малките, презимуване и миграция;
 3. унищожаване или вземане на яйца, дори в случаите когато те са изоставени, разрушаване, увреждане или преместване на гнезда, увреждане или унищожаване на места за размножаване и почивка;
 4. вземане на намерени мъртви екземпляри;
 5. притежаване, транспортиране, изнасяне зад граница, търговия и предлагане за продажба или размяна на взети от природата екземпляри.

(2) Забраните по ал. 1, т. 1, 2 и 4 са валидни за всички жизнени стадии на развитие на животните.

Чл. 30. (1) За защитените растителни видове се забранява:

 1. бране, събиране, отрязване, изкореняване или друг начин за унищожаване на екземпляри в техните естествени области на разпространение;
 2. притежаване, транспортиране, изнасяне зад граница, търговия и предлагане за продажба или размяна на взети от природата екземпляри.

(2) Забраните по ал. 1 са валидни за всички жизнени стадии на развитие на растенията.

Чл. 31. (1) Забранява се ползването на лечебни растения по начини и със средства, които водят до увреждане на местообитанията им, намаляване на техните ресурси, затруднено възстановяване на популациите им или намаляване на тяхното биологично разнообразие.

(2) Забранява се събирането, изкупуването, първичната обработка и търговията с билки от лечебни растения под специален режим на опазване и ползване в нарушение на заповедта за обявяването му.

Чл. 32. За защитените диворастящи лечебни растения се забранява:

 1. сеченето, брането, изкореняването, хербаризирането, независимо от тяхното състояние и фаза на развитие;
 2. унищожаването и увреждането на находищата им;
 3. притежаването, пренасянето, търговията и изнасянето зад граница в свежо или изсушено състояние на цели растения или на части от тях;
 4. събирането на семена, луковици, коренища и други репродуктивни органи;
 5. пашата на селскостопански животни в гори и земи от горския фонд, когато тази дейност противоречи на предвижданията за опазването на определени видове лечебни растения;
 6. ползването на лечебни растения, представляващо стопанска дейност, без необходимото позволително за ползване, издадено по реда на Закона за лечебните растения.

Чл. 33. Управлението, възпроизводството, ползването и опазването на горите е в интерес на собствениците и обществото. Задължават се:

 1. Кметовете, съвместно с длъжностните лица от държавните лесничейства са длъжни да определят и обозначат местата за паркиране, лагеруване, почивка и палене на огън в горските местности. На тези места се поставят указателни табели за спазване на противопожарните правила в горите;
 2. притежателите на вили, пчелини, парцели и други земеделски обекти, граничещи с горски фонд да поддържат негорима ивица;
 3. собственици или ползватели на гори, които с действието или бездействието си са довели до увреждане на горите или ерозиране на почвите, са длъжни да ги рекултивират и залесят;
 4. всички сечища трябва да бъдат залесявани най-късно 1 година след извършването на сечта.

Чл. 34. Забранява се:

 1. сечта и добиване на дърва за огрев и дървен материал на територията на общината без писмено разрешение от Държавно лесничейство и Кмета на общината /Кмета или Кметския наместник на населеното място/;
 2. сечта на територията на общината, в нарушение на условията, сроковете и начините, указани в Закона за горите, Закона за опазване на селскостопанското имущество, наредби и заповеди издадени от общината;
 3. сечта на дървета на възраст по-малка от 60 години за високостъблени гори, с изключение на тополовите и акациевите, а за нискостъблените - по-малко от 15 години;
 4. странични ползвания - добив на смола, борина, сено, кори, семена, инертни материали, гъби, билки, горски плодове, животни, които не са дивеч, и други (без ползване на дървесина), когато същите се отнасят за защитени със закон растителни и животински видове;
 5. пашата на селскостопански животни в общинските гори без годишно позволително и след решение на Общинския съвет, съгласно Закона за горите;
 6. пашата на домашни животни в културите и младите насаждения докато достигнат височина 3 м.

Чл. 35. Добивът на дървен материал от горите - собственост на общината, се извършва съгласно устройствените проекти, планове и програми от общината или от физически и юридически лица, след провеждане на търг или конкурс.

Чл. 36. Строителството в горите се разрешава при условията и по реда на Закона за териториалното и селищно устройство, въз основа на Наредба, одобрена от Министъра на регионалното развитие и благоустройство, Министъра на земеделието и горите и Министъра на околната среда и водите.

Чл. 37. Забранява се риболовът и ловът на територията на общината в срокове, количества, средства и начини, освен регламентираните в Закона за рибното стопанство и Закона за лова и опазването на дивеча.

Раздел седми

Контрол при отглеждането на домашни животни

Чл. 38. (1) За регистрация на кучета в населените места на Общината, собствениците им заплащат годишна такса в размер на 12 лв. за гр. Велико Търново и 10 лв. за останалите населени места.

(2) Освобождават се от такса собствениците на кучета по чл. 117 от ЗМДТ.

(3) В 3-месечен срок от придобиването на кучето собственикът подава декларация в общината или кметството по постоянното си местоживеене и заплаща определената такса, а за досега притежаваните – в 3-месечен срок от приемането на настоящата наредба.

(4) Гражданите са задължени да разхождат кучетата с повод (каишка), а свободно пуснатите - задължително с намордник.

(5) Всеки собственик е длъжен да показва паспорта на кучето на контролните органи при поискване, както и документ за платена такса по ЗМДТ.

Чл. 39. Забранява се:

 1. отглеждането на кучета и котки на тераси, балкони и подземия за общо ползване в жилищните сгради;
 2. разхождането на кучетата в парковете "Марно поле", “Майка България”, зелените паркови площи, цветните площи, в училищните райони, детските и спортни площадки, в районите на болничните заведения;
 3. Разполагането и изграждането на помощни и лични стопанства и отглеждането на домашни животни и птици в първа и втора зона на гр. Велико Търново и жилищните квартали "Колю Фичето" и "Бузлуджа".
 4. отглеждането на домашни животни в мазета, тавани, веранди, тераси, имоти, намиращи се в близост до представителни места и сгради, съоръжения и магистрали;
 5. отглеждането на домашни животни за промишлени цели на територията на град Велико Търново.

Чл. 40. Отглеждането на домашни животни и птици в трета, четвърта и пета зони на гр. Велико Търново се разрешава след издаване на разрешително от Община Велико Търново, което включва: становище на Ветеринарно – медицинската служба; нотариално заверено съгласие на съседите; наличие на законно изградени собствени постройки, отговарящи на хигиенните изисквания и при спазване на следния определен брой / за семейство/ за говеда и биволи – 1 брой; за овце и кози – по 2 броя; за свине – 1 брой; за птици – до 5 броя; за зайци – до 5 броя; буби - до 100 кг. пашкули.

Чл. 41.

Събирането и движението на стада от животни да се извършва само по места и улици, определени със заповед на Кмета на кметството или Кметските наместници. Отглеждането на домашни животни и птици в жилищните зони на населените места извън територията на град Велико Търново се извършва при следните условия:

1.Стопанските постройки, в който се отглеждат животните, да отговарят на изискванията на чл. 44 и чл. 45 от ЗУТ.

2.Задължително е осигуряването и поддържането на необходимата хигиена в съответните дворове и помещения.

 

Раздел осми

Поддържане и опазване на чистотата в населените места

и извънселищните територии

Чл. 42. За поддържането и опазването на чистотата в населените места и извън селищните територии се изисква редовен контрол при почистването на промишлените зони, улиците, площадите, градините, парковете, зелените площи, вътрешно-кварталните пространства, общите части на сградите - етажна собственост, предназначени за общо ползване обществени сгради, местата край коритата на реките, стълбовете, пътните знаци, автобусните спирки от битови, строителни, производствени и опасни отпадъци.

Чл. 43 Дейностите по предходния член се осъществяват от специализирания към общината помощен орган – Екоинспекцията.

Чл. 44. (1) Екоинспекторите се задължават:

 1. да контролират чистотата около жилищните и обществени сгради, по тротоарите, площадите, парковете, градините и улиците на територията на общината;
 2. да следят за снабдяването, редовното почистване (по график) и опазването на кошчетата за отпадъци и съдовете за смет в населените места, които сметосъбиращата фирма поставя на определени места;
 3. да следят за складирането на строителни материали на места, определени от общината или кметствата и за заплатена такса;
 4. да следят за премахването на строителни и горивни материали от тротоарите и обществените места в определените срокове;
 5. да следят за правилното третиране на производствените и опасни отпадъци на територията на общината.

(2) Ръководителите на учреждения и на стопански и обществени организации се задължават:

 1. да поддържат зелените площи, градинките и съоръженията в тях, намиращи се в техните райони или имоти;
 2. да организират почистването на снега, като го складират близо до бордюра, както и отстраняването на ледените висулки;
 3. да съблюдават извършването на превози на товари в подходящи превозни средства - добре укрепени и защитени от разпиляване, за да се избегне замърсяването на пътищата и тротоарите;
 4. да съблюдават складирането на строителни материали да става на места, определени от общината или кметствата срещу заплащане на такса;
 5. да организират стоварването и приготвянето на строителни разтвори върху тротоарите и улиците само при взети предпазни мерки;
 6. да организират премахването на строителни и горивни материали от тротоарите и обществените места в едноседмичен срок от приключване на дейността си.

(3) Живеещите в жилищните сгради и гражданите се задължават:

 1. да почистват снега пред домовете си и да го складират близо до бордюра, както и да отстраняват ледените висулки;
 2. да не разпиляват отпадъци около съдовете за смет при тяхното използване;
 3. да превозват добре укрепени товари в подходящи превозни средства, за да се избегне замърсяването на пътищата и тротоарите;
 4. да стоварват и приготвят строителни разтвори върху тротоарите и улиците само при взети предпазни мерки;
 5. да складират строителни материали на места, определени от общината или кметствата срещу заплащане на такса;
 6. да премахват строителни и горивни материали от тротоарите и обществените места в едноседмичен срок от приключване на дейността си;
 7. да почистват от отпадъци обществените места за отдих и почивка преди напускането им.

Чл. 45. Забранява се:

 1. изхвърлянето по улиците, площадите, парковете, градините, поречията на реките и деретата и други обществени места на битови, строителни, производствени и опасни отпадъци;
 2. влизането в районите на сметищата, освен в случаите за изхвърляне на отпадъци;
 3. събирането и изнасянето на отпадъци в района на сметохранилището;
 4. изхвърлянето в съдовете за смет на умрели животни, строителни материали, метални и други обемисти предмети;
 5. изхвърлянето в съдовете за смет на незагасена пепел и въглени, избухливи и запалителни вещества, както и запалването на огън във варелите и контейнерите;
 6. ползването на варелите и контейнерите не по предназначение, както и механичното им повреждане;
 7. преобръщането на кошчета;.
 8. преобръщането на контейнери;
 9. хвърлянето на угарки, кибритени и цигарени кутии, автобусни билети и други книжни отпадъци, семки, фъстъци и други по тротоарите, улиците, площадите, стълбищата на сградите и други обществени места.

Чл. 46. Забраняват се други неупоменати в настоящия раздел действия, които причиняват замърсяване на тротоарите, улиците, междублоковите пространства и други обществени места.

Раздел девети

Осигуряване на пожарна безопасност на територията на общината

Чл. 47. Гражданите са длъжни да не създават условия за възникване и разпространяване на пожари, да участват в предотвратяването и гасенето им.

Чл. 48. С цел създаване на организация и провеждане на мероприятия за намаляване на пожарната опасност и недопускане на пожари на територията на общината е необходимо Кметовете на населени места и Кметските наместници:

 1. да организират и провеждат разяснителна работа чрез средствата за масова информация сред местното население, председателите на земеделски кооперации и сдружения, ловците, риболовците, пчеларите, туристите, пастирите и др., за опазване на земеделските земи, крайпътните ивици и горите от пожари;
 2. да организират групи за гасене на пожари с местни хора, познаващи землището на съответното населено място, като постоянно актуализират техните списъци;
 3. да оборудват в кметствата депа с необходимите средства за гасене на пожари (пожарогасители, тупалки, лопати и др.);
 4. да обозначат подходите към водоемите, които могат да се използват, а там където е възможно да подсигурят цистерни за пълнене на пожарните автомобили с вода;
 5. да осигурят трактори за изораване на минерализовани ивици и превозни средства за извозване на групите за гасене;
 6. да уведомят незабавно дежурния в Общинския съвет за сигурност (Гражданска защита) за възникналите пожари и нанесените щети.

Чл. 49. При възникване на крупни пожари на територията на общината да се използват и силите на Министерството на отбраната, съгласно плановете за взаимодействие.

Чл. 50. Забранява се:

 1. паленето на стърнища, сухи тревни площи в земеделски земи и горски фонд, крайпътни сервитутни ивици и слогове;
 2. паленето на огън на открито до производствени сгради, селскостопански постройки и складове.

Раздел десети

Намаляване замърсяването с отпадъци от моторни превозни средства

(Прилагане на “Наредба за условията и реда за намаляване на замърсяването с отпадъци от моторни превозни средства” (ДВ, бр.98/16.11.2001 г.)

Чл. 51. С този Раздел се регламентират условията и реда, които да осигурят:

1. Предотвратяване на образуването и намаляване на замърсяването с отпадъци от излезли от употреба моторни превозни средства (МПС);

2. Постигане на високи нива на повторна употреба, рециклиране и други форми на оползотворяване на излезли от употреба МПС и компоненти от тях за намаляване на отпадъците за крайно обезвреждане;

3. Подобряване на екологичните условия при стопанските субекти, които имат отношение към жизнения цикъл на МПС и особено на пряко занимаващите се с третирането на излезли от употреба МПС;

4. Създаване на система за събиране, транспортиране и третиране на излезлите от употреба МПС, компоненти и материали за тях;

5. Екологосъобразно третиране или безопасно съхраняване на излезлите от употреба МПС и на техните компоненти и материали, както и на отпадъците от тях, при спазване на необходимите мерки за предотвратяване на замърсявания, а в случаите на възникнало замърсяване – намаляване или ограничаване на последствията от него върху човешкото здраве и околната среда.

Чл. 52. (1) "Излязло от употреба МПС", съгласно Наредбата е:

а) моторно превозно средство с прекратена регистрация, съгласно “Наредба № І-45 от 2000 г. за регистрацията и отчета на МПС и ремаркетата, теглени от тях“;

б) моторно превозно средство, на което не е извършван периодичен преглед за проверка на техническата му изправност повече от две последователни години и е паркирано върху публична държавна или общинска собственост;

в) моторно превозно средство, което не може да бъде идентифицирано, защото няма регистрационен или друг идентификационен номер.

(2) Излезлите от употреба МПС са отпадък по смисъла на пар. 1, т. 2, от Допълнителните разпоредби на “Наредба за условията и реда за намаляване на замърсяването с отпадъци от моторни превозни средства” (ДВ, бр.98/16.11.2001 г.)

Чл. 53. (1) Дейността по събирането и съхраняването на излезли от употреба МПС на площадките за временно съхраняване е задача на кмета на общината, по силата на Наредбата.

(2) Кметът на общината назначава комисия за установяване на излезли от употреба МПС, която за целта съставя Констативен протокол (Приложение № 2).

Чл. 54. Собствениците на отпадъци от излезли от употреба МПС от момента на превръщането им в такива до момента на предаването им на лица за следващо третиране, както и лицата, извършващи дейности по тяхното третиране, съгласно условията на Наредбата, са притежатели на отпадъци по смисъла на чл. 4, ал. 1 от Закона за ограничаване на вредното въздействие на отпадъците върху околната среда (ЗОВВООС) (ДВ, бр.86/30.09.1997 г.).

Чл. 55. (1) Излезлите от употреба МПС се събират на определените от Общински съвет – В.Търново:

1. площадки за временно съхраняване;

2. центрове за разкомплектоване ;

(2) Собствениците на излезлите от употреба МПС трябва да ги предават на тези места, посочени в Предписанието.

Чл. 56. (1) Излезлите от употреба МПС могат да се съхраняват от собствениците им в поземлени имоти, тяхна собственост или в съсобствени имоти до предаването им на местата по чл. 55.

(2) Забранява се съхраняването на излезлите от употреба МПС на терени – публична общинска собственост: улици, булеварди, площади, тротоари, зелени площи и др.

Чл. 57. (1) Предписание (по образец - Приложение № 1) за освобождаване назаетите терени – публична общинска собственост, се връчва до собствениците на излезлите от употреба МПС.

(2) Срокът за преместването е 14 дни от връчването на Предписанието.

Чл. 58. "Третиране на излезлите от употреба МПС" е дейност след предаването на излезлите от употреба МПС в местата и съоръженията за отстраняване на течностите, разкомплектоване, разрязване, шредиране и/или подготовка за обезвреждане на отпадъците от шредиране, както и всяка друга операция, извършвана с цел преработката и/или обезвреждането на излезли от употреба МПС или техни компоненти.

Чл. 59. Дейностите по събирането, съхраняването, преработването, разкомплектоването и/или обезвреждането на излезлите от употреба МПС, компоненти и материали от тях се извършват от лица, притежаващи разрешение по чл. 37 ЗОВВООС.

Чл. 60. (1) При неизпълнение на Предписанието на нарушителите се съставя акт по Образец (Предписание № 3) и се издава Наказателно постановление.

(2) При повторно неизпълнение на Предписанието нарушителя дължи месечна такса в размер равен на тази по чл.21 от “Наредба определянето на администрирането на местните такси и цени на услуги на територията но Община В.Търново”.

 

ЧАСТ ВТОРА

Статут и функции на екоинспекцията

ГЛАВА ПЪРВА

Общи положения

Чл. 61. С тази част се уреждат статута и функциите на екоинспекцията към “Комунално стопанство” ЕООД-В. Търново.

Чл. 62. Екоинспекцията е специализирано звено към “Комунално стопанство” ЕООД за контролна дейност в помощ на Община В. Търново.

Чл. 63. Предметът на дейност на Екоинспекцията е осигуряването на контрол върху състоянието на околната среда на територията на община Велико Търново по отношение на:

 1. опазване чистотата на въздуха;
 2. шумовото натоварване;
 3. опазване на питейните води, поречията на реките и водните обекти;
 4. опазване на земите и почвите;
 5. опазване на парковете, градините, зелените площи, дълготрайната декоративна растителност, културните паметници;
 6. опазване на биологичното разнообразие, горите и защитените природни обекти;
 7. отглеждането на домашни животни;
 8. поддържане и опазване на чистотата в населените места и извън селищните територии;
 9. осигуряване на пожарна безопасност на територията на общината.

ГЛАВА ВТОРА

Функции и задачи

Чл. 64. За провеждане на своята дейност Екоинспекцията има контролни, координиращи и информационни функции.

Чл. 65. Екоинспекцията подпомага функциите на общината по опазване на околната среда чрез контрол върху качествата на компонентите на околната среда и факторите, които им въздействат. Контролът се провежда по отношение на:

 1. съответствието на качествата на компонентите на околната среда с нормативните изисквания и отклонения от тях;
 2. дейности, които причиняват или могат да причинят замърсяване или увреждане на околната среда.

Чл. 66. Контролът е превантивен, текущ и последващ. Той се осъществява от Кмета на общината или упълномощени от него лица – екоинспектори, специалисти на общинската администрация, Кметовете на населените места и Кметските наместници.

Чл. 67. (1) Превантивният контрол има за цел да не допусне замърсяване на околната среда над допустимите норми (нива) и увреждането й преди осъществяване на предлаганата и/ или планирана дейност:

 1. в изпълнение на своите функции и с оглед постигането на целта на превантивния контрол, органите по чл. 56 съставят предупредителни протоколи на физически лица, на управителни органи на юридически лица и на еднолични търговци;
 2. в протоколите, съставени въз основа на предходната точка се отразяват фактите или обстоятелствата, които могат да доведат до наднормено замърсяване или увреждане на околната среда и се дават задължителни предписания за недопускане на отразените факти и/или обстоятелства;
 3. предписанята от протокола по т. 2 са задължителни за проверявания.

Чл. 68. (1) Текущият контрол представлява контрола на качеството на компонентите на околната среда и факторите, които им въздействат (съгласно Приложение 2) и по изпълнението на издадените от община Велико Търново разрешителни.

(2) Текущият контрол включва достъп до:

 1. данните от собствения мониторинг на обекта;
 2. информация, свързана с производствената дейност на обекта, касаеща околната среда;
 3. имоти и съоръжения, които могат да доведат или водят до наднормено замърсяване или увреждане на околната среда.

(3) По време на извършването на текущия контрол, органите по чл. 56 съставят констативни протоколи. В тях се отразяват констатираните факти и обстоятелства и се дават задължителни предписания с посочване на срокове и отговорници за изпълнението им.

Чл. 69. (1) Последващият контрол се осъществява чрез проследяване на:

 1. резултатите, вследствие изпълнението на мерките, предвидени в екологичните карти за откриване на обекти, които не подлежат на задължителен ОВОС;
 2. изпълнението на предписанията, дадени на контролиращите лица по време на извършването на превантивния и на текущия контрол.

(2) За осъществяване на последващия контрол, съгласно изискванията на ЗАНН, Кмета на общината и екоинспекторите:

 1. налагат принудителни административни мерки, съгласно действащото законодателство, за предотвратяване и преустановяване на административните нарушения, както и за предотвратяване и отстраняване на вредните последици от тях;
 2. съставят административно-наказателна преписка за нарушенията по тази Наредба и другите нормативни актове в областта на опазването на околната среда;
 3. участват като актосъставители или свидетели в съдебни дела във връзка с обжалване на наказателните постановления и наложените глоби и санкции на съответните физически и юридически лица.

Чл. 70. За осъществяване на информационните си функции Екоинспекцията предоставя информация за състоянието на околната среда, резултатите от контролната дейност и предприетите действия на Кмета на общината и всички заинтересовани лица в едномесечен срок. До 31 март на текущата година, Екоинспекцията внася в Общинския съвет отчет за дейността си през предходната година.

Чл. 71. За осъществяване на своята дейност Екоинспекцията взаимодейства с РИОСВ, ХЕИ, Държавно лесничейство, полицията и КАТ, както и с други институции и организации работещи в сферата на опазването на околната среда и гражданите.

ГЛАВА ТРЕТА

Статут и финансиране

Чл. 72. Екоинспекцията е контролен орган на територията на Община В. Търново, който е създаден с финансовата подкрепа на Европейския съюз чрез Фондация "Развитие на гражданско общество" и Общински фонд за опазване на околната среда - гр. В. Търново.

Чл. 73. Седалището на Екоинспекцията е в град Велико Търново, а териториалния обхват е определен съгласно Приложение 3.

Чл. 74. Екоинспекцията е постоянно действащо звено в помощ на Община В. Търново, което се финансира от Комунално стопанство ЕООД и от средства събрани от наложените глоби и санкции и може да привлича финансиране за своята дейност от наши и чуждестранни фондове, организации и програми.

Чл. 75. Екоинспекцията има свой знак - герба на община Велико Търново, около който е изписано "Екоинспекция - община Велико Търново".

 

ГЛАВА ЧЕТВЪРТА

Структура и управление

Чл. 76. Екоинспекцията има следната структура:

 1. ръководител;
 2. инспекторски състав – екоинспектори.

Чл. 77. Ръководителят на Екоинспекцията:

1.ръководи и контролира цялостната дейност на Екоинспекцията и отговаря за нея;

2.представлява Екоинспекцията пред всички институции, ведомства, организации и лица в страната;

3.представя отчет за дейността си пред Управителя на Комунално стопанство ЕООД всеки месец, а по отношение на възникнали екологични проблеми, както и за състоянието на обекти под специално наблюдение, представя ежедневна информация

Чл. 78 (1) Екоинспектор може да стане всеки гражданин, който отговаря на изискванията по длъжностна характеристика и е съгласен с основните функции и задължения (Приложение 3).

(2) Екоинспекторът се назначава от Управителя на Комунално стопанство ЕООД по предложение на ръководителя на Екоинспекцията.

(3) Екоинспекторът се упълномощава от Управителя на Комунално стопанство ЕООД да налага глоби и да съставя актове на нарушителите по част първа от тази Наредба, ЗОВВОС, Наредбата за рекламно - информационната дейност на територията на Община В. Търново и по останалите закони в областта на опазване на околната среда. Издава му се лична карта и знак за екоинспектор.

(4) При изпълнение на дейността си, екоинспекторът има следните права:

 1. да изисква справки от проверяваните обекти и физически лица;
 2. да има свободен достъп до всички обекти и територии за извършване на проверка, измерване или вземане на проби (ако е необходимо), когато съответните дейности в тях са настоящи или потенциални източници на замърсяване или увреждане на околната среда;
 3. да ползва информация за източниците на замърсяване, количеството и качеството на замърсителите на обектите по т. 2;

4. да получава като стимул 60% от стойността на събраните глоби и санкции, с изключение на глобите и санкциите по Наредбата за рекламно-информационната дейност на територията на Община В. Търново.

Чл. 79. Екоинспекцията функционира по ред, определен с правилник, утвърден от Управителя на Комунално стопанство ЕООД.

Чл. 80. Броят на екоинспекторите се определя от Управителя на “Комунално стопанство” ЕООД на териториален принцип /по квартали и населени места/ и може да се изменя.

 

проекта1 – Проект “Създаване на екоинспекция на обществени начала в община Велико Търново”, финансиран от Европейския съюз чрез фондация “Развитие на гражданско общество” и ОФООС – Велико Търново

ЧАСТ ТРЕТА

Административно-наказателни разпоредби

Чл. 81. (1) За всички причинени вреди по смисъла на тази Наредба виновните лица заплащат обезщетение.

(2) Когато вредите са отстраними, обезщетението се определя съобразно необходимите разходи за възстановяване плюс наложената санкция.

(3) Когато вредите са неотстраними, виновните лица заплащат в петорен размер определеното от общината обезщетение плюс наложената санкция.

Чл. 82. (1) За нарушения на Наредбата и другите нормативни актове виновните физически лица се наказват с глоба от 1 до 500 лв., а едноличните търговци или юридическите лица с глоба, съответно имуществена санкция до 5 000 лв. както следва:

 1. за явно маловажни случаи на административни нарушения, установени при извършването им, екоинспекторите налагат на място, срещу квитанция, глоба от 1 до 10 лв.;
 2. в маловажни случаи на нарушения, екоинспекторите налагат на място глоба в размер от 10 до 50 лв. За наложената глоба се издава фиш, който съдържа данни за самоличността на контролния орган и на нарушителя, мястото и времето на нарушението, нарушените разпоредби и размера на глобата. Фишът се подписва от контролния орган и от нарушителя и се изплаща на място, или се изпраща на Агенцията за държавни вземания за изпълнение. Ако нарушителят не е съгласен да плати глобата или оспори нарушението се съставя акт за нарушение по ЗАНН.
 3.  “За нарушения на ЧАСТ ПЪРВА, Глава Втора, Раздел 10 – се налага “Глоба или имуществена санкция в размер от 100 – 500 лв”.

(2) В случаи извън тези от предходните точки се съставя акт за нарушение по ЗАНН, който се изпраща на Кмета на общината за издаване на наказателно постановление.

(3) при повторно нарушение по ал. 1 и 2 се налага глоба или санкция в двоен размер, като може да се наложи и временно лишаване от правото да се упражнява определена професия или дейност, във връзка с която е извършил нарушението, за срок от 1 месец до 2 години.

Чл. 83. Нарушенията по Наредбата се констатират с актове, съставени от екоинспекторите, кметовете на кметствата, кметските наместници.

Чл. 84. За големите нарушения, извършени от физически и юридически лица, екоинспекторите уведомяват служителите на РИОСВ, ХЕИ, РПУ, ДВСК, РСПАБ и други и заедно вземат проби за установяване на наднорменото замърсяване или увреждане на компонентите на околната среда.

Чл. 85. Наказателните постановления се издават от Кмета на общината или от упълномощено от него лице, по предложение на екоинспекторите.

Чл. 86. Сумите, внесени от такси за замърсяване се разпределят съгласно ЗООС и Наредбата за набиране, разходване и контрол на средствата по фондовете за опазване на околната среда.

Чл. 87. Административно-наказателното производство се осъществява по реда на ЗАНН.

Чл. 88. Гражданите и юридическите лица могат да обжалват всички наказателни постановления, които ги засягат, освен тези, с които се налагат глоби до 10 лв.

Чл. 89. Влезлите в сила наказателни постановления, глобите по които не са платени доброволно, се изпращат до Агенцията за държавните вземания за изпълнение.

 

Заключителни разпоредби

§ 1. Настоящата Наредба се издава на основание чл. 26, т. 7 от ЗООС и чл. 22, ал. 1 от ЗМСМА.

§ 2. За прилагане на Наредбата Кметът на общината, Кметовете на кметствата и Кметските наместници могат да издават заповеди и указания.

§ 3. Прилагането на Наредбата се възлага на Кмета на общината, Кметовете на кметствата и Кметските наместници, на упълномощените длъжностни лица в общинската администрация и екоинспекторите.

§ 4. Наредбата може да бъде допълвана и променяна с решения на Общинския съвет.

§ 5. Наредбата влиза в сила 30 (тридесет) дни след обявяването й в средствата за масова информация.

§ 6. В Наредба № 1 за опазване на обществения ред, държавната, частната собственост и околната среда в общината, на Общински съвет - Велико Търново се правят следните изменения и допълнения:

  1. отменят се чл. 1, чл. 2, чл. 38 – чл. 59, чл. 64 – чл. 73 от Наредба №1;
  2. Създава се нов член 38:

“Редът и условията за поддържане и опазване на чистотата, парковете, зелените площи и трайните насаждения се регламентират с отделна наредба на Общински съвет – Велико търново”

§ 7 Тази Наредба влиза в сила от деня на приемане на Решение № 406/12.04.2001 год. на Общински съвет - Велико Търново.

§ 8. Неразделна част от Раздел 10 са Приложения от № 1 до № 3.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:………………….

                                        /Д. Йорданов/

 

 

 

 

Приложение № 1

 към чл.чл. 56,57

 

 

ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО

 

 

ПРЕДПИСАНИЕ

ЗА ПРЕМЕСТВАНЕ НА ИЗЛЯЗЛО ОТ УПОТРЕБА МОТОРНО ПРЕВОЗНО

СРЕДСТВО

 

№ ---------------/-------------- г.

 

Днес, ……………………………. г., на основание “Наредба за условията и реда за намаляване на замърсяването с отпадъци от моторни превозни средства” (ДВ, бр. 98/16.11.2001 г., чл. чл. 56 и 57 от “Наредба за опазване на околната среда на територията на Община Велико Търново” и във връзка с “Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество”, уведомяваме собственика на :

МПС : ………………………………….………………………………………………………..

ВИД : ………………………………….…………………………………………………………

МАРКА : ………………………………………………………………………………………...

ЦВЯТ : …………..…………………………………..………………………………………….

РЕГИСТРАЦИОНЕН НОМЕР /ако има такъв/ :

СОБСТВЕНИК : ……………………………………………..…………………………………

(Име, презиме и фамилия)

АДРЕС НА ПАРКИРАНЕ : ……………………………………………………………………

(улица/булевард, ЖК, блок, площадка)

в срок от 14 (четиринадесет) дни да освободи заемания от собственото му МПС, терен общинска собственост.

При неспазване на посочения срок, на основание горните нормативни документи, ще Ви бъде съставен акт и наложена глоба или имуществена санкция

в размер от 100 – 500 лв., а при повторно неизпълнение на Предписанието дължите

и месечна такса в размер равен на тази по чл. 21 от Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на  Община В.Търново.

 

 

Съгласувано

с юрист :

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ :

                                (Т. Тодоров)

 

 

Приложение № 2

към чл. 53

 

 

ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО

 

К О Н С Т А Т И В Е Н    П Р О Т О К О Л

№ ……… /………… г.

 

ЗА ТЕХНИЧЕСКОТО СЪСТОЯНИЕ НА ИЗЛЯЗЛО ОТ УПОТРЕБА

МОТОРНО ПРЕВОЗНО СРЕДСТВО

 

Днес, ……………………….. 2003 г., в гр. В.Търново, комисия, назначена със

Заповед № …………………. на Кмета на Община В.Търново, на основание чл. 53 от “Наредба за опазване на околната среда на територията на Община Велико Търново”, в състав :

1. ………………………………………………………………………..., ЕГН…………………………….,

(име, презиме, фамилия)

екоинспектор към Община Велико Търново

2.……………………………………………………………………………,ЕГН …………………………..,

(име, презиме, фамилия)

екоинспектор към Община Велико Търново

3. ………………………………………………………………………..., ЕГН …………………………..,

(име, презиме, фамилия)

инспектор от Районно управление на полицията

 

състави настоящия протокол за техническо състояние на излязло от употреба МПС, като установи следното :

МПС : …………………………………………………………….

ВИД : …………………………………………………………….

МАРКА : ………………………………………………………...

ЦВЯТ: …………………………………………………………...

РЕГИСТРАЦИОНЕН НОМЕР /ако има такъв/ : …………………………………………………

СОБСТВЕНИК : ……………………………………………..……………………………………

(Име, презиме и фамилия)

АДРЕС НА ПАРКИРАНЕ : ……………………………………………………………………

(улица/булевард, ЖК, блок, площадка)

 

СЪСТОЯНИЕ на МПС

Външно състояние на превозното средство/по външен оглед/ :

1. Наличие на двигател :

……………………………………………………………………………………………………

2. Наличие на скоростна кутия :

……………………………………………………………………………………………………

3. Състояние на купето (кабината, каросерията) :

…………………………………………………………………………………………………

4. Наличие на врати :

……………………………………………………....................................................................

5. Наличие на калници :

…………………………………………………………………………………………………

6. Наличие на капаци :

…………………………………………………………………………………………………

7. Наличие на седалки :

………………………………………………………………………………………………

8. Наличие на арматурно табло :

……………………………………………………………………………………………

9. Наличие на стъкла :

……………………………………………………………………………………………

10. Състояние на каросерията :

…………………………………………………………………………………………

11. Осветителни тела : а) Фарове : ….……………………………………………………

б) Габарити и мигачи – предни :….….……………………….

в) Стоп, габарит, мигачи - задни :…………………………….

12. Наличие и състояние на колелата и гумите :

……………………………………………………………………………………………

13. Допълнителни данни по показания на свидетелите :

……………………………………………………………………………………………

Становище на комисията :

……………………………………………………………………………………………

Настоящият Констативен протокол се състави в 3 екземпляра.

 

КОМИСИЯ :

1……………………………………..

2. …………………………………..

3. ……………………………………

 

Съгласувано

с юрист :

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ :

                        (Т.Тодоров)

 

 

 

Приложение № 3

към чл.б0

ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО

 

 

А К Т

 

№ ………………./……………………. г.

 

ЗА УСТАНОВЯВАНЕ НА АДМИНИСТРАТИВНО НАРУШЕНИЕ

 

Днес, …………………………………... г., в гр. В.Търново,

подписаният …………………………………………………………………………………………………..

(име,презиме,фамилия)

на длъжност ……………………………………….. при Община В. Търново,

в присъствието на свидетелите :

1.…………………………………………………………………………... ЕГН …………………………

(име, презиме, фамилия)

с адрес : гр.………………………………, жк/ул. ……………………………………. № ………………..

2. ………………………………………………………………………….. ЕГН …………………………

(име, презиме, фамилия)

с адрес : гр.…………………………………, жк/ул. …………………………………... № ………………..

 

СЪСТАВИХ ТОЗИ АКТ :

на ………………………………………………………………………………, ЕГН ……………………………….

(име, презиме, фамилия)

с адрес : гр. ……………………………, община ……………………… област ………………………..

притежаващ лична карта № …………………………., издадена на ………………………………

затова, че на ……………….. 2003 г. е нарушил “Наредба за условията и реда за намаляване на замърсяването с отпадъци от моторни превозни средства”(ДВ, бр. 98/16.11.2001 г.) и чл.чл. 56 и 57 от “Наредба за опазване на околната среда на територията на Община Велико Търново”, относно :

вид………………………………………………………… марка ……………………………………………………...

модел ………………………….., цвят….……………… , рег. № ………………………………………………

на (адрес на паркиране) : ………………………………………………………………………………………….

(улица/булевард, ЖК, блок, площадка)

Запознах се със съдържанието на акта и правя следните обяснения и възражения по него : ………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………

 

Актосъставител : ………………………………….

Нарушител : …………………………………………

 

Свидетели :

1. ………………………………………………………………………………………………...

(Име,презиме,фамилия, ЕГН, адрес - гр., кв., ул., №)

2. ………………………………………………………………………………………………...

(Име,презиме,фамилия, ЕГН, адрес - гр., кв., ул., №)

В случай на отказ на нарушителя да подпише акта, отказът се удостоверява с подписа на един свидетел.

Свидетел: ………………………………………………………………………., ЕГН ………………………………..

(име, презиме, фамилия)

с адрес: гр. …………………………………., община …………………………, област …..…………………

жк/улица: ……………………………..……………………………………. № ………………..

 

 

Подпис на свидетеля : …….……………………………..

 

Подписаният: ………………………………………………………………………………………………….

получих екземпляр от настоящия акт и в тридневен срок от подписването мога да направя и допълнителни писмени обяснения и възражения по него.

 

 

Дата ………………………………………                       Подпис : ……………………………….

 

 

 

Съгласувано

с юрист :

ПРЕДСЕДАТЕЛ :

                            (Т. Тодоров)

 

 

Приложение 4

към чл. 71

Териториален обхват на Екоинспекцията

( списък на населените места, включени в обхвата на нейната дейност)

 1. Арбанаси 20. Малки чифлик
 2. Балван 21. Миндя
 3. Беляковец 22. Момин сбор
 4. Буковец 23. Никюп
 5. Велико Търново 24. Ново село
 6. Велчево 25. Плаково
 7. Ветринци 26. Присово
 8. Водолей 27. Пушево
 9. Войнежа 28. Пчелище
 10. Вонеща вода 29. Райковци
 11. Въглевци 30. Ресен
 12. Габровци 31. Русаля
 13. Големани 32. Самоводене
 14. Дебелец 33. Хотница
 15. Дичин 34. Церова курия
 16. Емен 35. Шемшево
 17. Килифарево 36. Шереметя
 18. Къпиново 37. Ялово
 19. Леденик

 

 

Приложение 5

към чл. 66

Задачи на Екоинспекцията

при осъществяване на текущия контрол

 1. Задачи на Екоинспекцията, в т.ч. проверки и наблюдения, както следва:
  1. Въздух по отношение на:
   1. Източници на неорганизирано изпускане на емисии.
   2. Отлагане на вредни вещества от въздуха върху открити повърхности.
   3. Източници на шум и други вредни фактори.
   4. Източници на неприятни миризми.
  1. Води по отношение на:
   1. Качеството на повърхностните води.
   2. Замърсяване на водоприемниците и подземните води при аварийни ситуации и залпови изпускания.
   3. Спазване на режимите в СОЗ на водоизточниците за питейно водоснабдяване.
  1. Земите по отношение на:
   1. Повърхностно замърсяване.
   2. Увреждане/ нарушаване целостта на почвата и хумусния пласт.
   3. Палене на стърнища.
  2. Биологично разнообразие по отношение на:
   1. Опазване на парковете, градините, зелените площи, декоративната растителност.
   2. Опазване на горите.
   3. Опазване на защитените природни обекти.
   4. Контрол при отглеждането на домашни животни.
  3.  Чистота по отношение на:
 1.  Дейността на лицата, които образуват отпадъци.

 

Актуална към 14.05.2003 г.

 

НАРЕДБИ